RODO i Prywatność

Dane osobowe:

Informujemy, iż w ramach naszej codziennej pracy przetwarzamy dane osobowe poszczególnych osób. Poniżej wskazujemy na ogólne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje na ten temat, zapoznaj się z treścią poszczególnych klauzul informacyjnych RODO.

Pliki cookie:

Informacje odnoszące się do naszej polityki cookie znajdziesz w pkt VI dokumentu „Polityka Prywatności”.

Użytkownik korzystając ze Sklepu Internetowego może również w każdej chwili zarządzać swoimi zgodami na wykorzystywanie poszczególnych rodzajów plików cookies wedle własnego uznania klikając w poniższy link: Odnów politykę ciasteczek


Obowiązek informacyjny dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez KOMEX S.A. (informacje ogólne)

1. Administratorem Danych Osobowych jest KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie.
Dane kontaktowe:
KOMEX S.A.
ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa
adres e-mail: [email protected]
dalej „Administrator”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Adrian Gajzler.
Dane kontaktowe:
Inspektor Ochrony Danych
KOMEX S.A.
ul. Bysławska 82, 04 – 993 Warszawa
adres e-mail: [email protected]

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych określono w następujących klauzulach informacyjnych RODO:

Działalność sklepu internetowego 5.10.15. oraz klubu 5.10.15.Dane osobowe klientów sklepu internetowego 5.10.15., uczestników klubu 5.10.15, a także osób kontaktujących się za pośrednictwem chatu online lub formularza kontaktowego są przetwarzane w celach oraz na zasadach wskazanych w dokumencie „Polityka Prywatności”.
Współpraca z agentami franczyzowymiDane osobowe agentów franczyzowych są przetwarzane w celach oraz na zasadach wskazanych w dokumencie „Klauzula informacyjna RODO dla agenta franczyzowego”.
Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymiDane osobowe współpracujących z nami przedsiębiorców, w tym osób ich reprezentujących są przetwarzane w celach oraz na zasadach wskazanych w dokumencie „Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów KOMEX S.A.”.
Działalność marketingowa i promocyjnaDane osobowe osób, które korzystają z naszej strony internetowej, naszego fanpage na facebook, instagram lub linkedin znajdują się w pkt IV ppkt 9 dokumentu „Polityka Prywatności”.
W zakresie danych osobowych uczestników organizowanych konkursów lub wydarzeń Administrator informuje o celach i zasadach przetwarzania przekazując tymże osobom odpowiednie klauzule informacyjne RODO.
Nagrywanie rozmów (infolinia sklepów 5.10.15.)Dane osobowe osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z procesem nagrywania rozmów są przetwarzane w celach oraz na zasadach wskazanych w pkt IV ppkt 7 dokumentu „Polityka Prywatności”.
Sprawy kadrowo-płacowe oraz rekrutacja do zespołu KOMEX S.A. (5.10.15.)W zakresie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców oraz innych osób znajdujących się w strukturach KOMEX S.A. Administrator informuje o celach i zasadach przetwarzania przekazując tymże osobom odpowiednie klauzule informacyjne RODO.
Dane osobowe kandydatów biorących udział w rekrutacjach do zespołu KOMEX S.A. są przetwarzane w celach oraz na zasadach wskazanych w dokumencie „Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów przystępujących do rekrutacji”.
Działalność administracyjnaDane osobowe członków organów KOMEX S.A. (zarząd, walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza) lub ich przedstawicieli są przetwarzane w celach oraz na zasadach określonych w dokumencie „Klauzula informacyjna RODO dla członków organów KOMEX S.A. oraz ich przedstawicieli”.
Pozostałe dane osobowe gromadzone przez KOMEX S.A. (5.10.15.)W zakresie danych osobowych osób, których nie wymieniono powyżej, zasady przetwarzania danych osobowych określone w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.
Administrator może podjąć także inne działania zmierzające do wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których stanowi art. 12-14 RODO.

4. Niezależnie od celów oraz podstaw przetwarzania wskazanych w poszczególnych klauzulach informacyjnych RODO, w określonych sytuacjach Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODOprawnie uzasadnione interesy Administratora polegające na:
1) podejmowaniu działań marketingowych takich jak oferowanie własnych produktów i usług (marketing bezpośredni),
2) podejmowaniu komunikacji z klientami, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji papierowej lub elektronicznej,
3) podejmowaniu działań mających na celu wykrywanie nadużyć oraz zapobiegania im, a także w celu ustalenia, dochodzenie lub obrony swoich roszczeń.

5. Odbiorcami gromadzonych danych osobowych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy Administratora lub podmioty współpracujące z nim. Administrator korzystając z usług poszczególnych podmiotów trzecich zawieraj z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator w odpowiednich sytuacjach oraz we właściwym zakresie może powierzyć przetwarzanie poszczególnych danych osobowych podmiotom współpracującym z nim w ramach następujących obszarów:
1) infrastruktura informatyczna (w tym dostawca poczty e-mail oraz systemów IT, które Administrator wykorzystuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej),
2) działalność marketingowa oraz wsparcie w czynnościach sprzedażowych,
3) usługi prawne, w tym w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń,
4) usługi pocztowe/kurierskie,
5) inne czynności wspierające nas w zakresie prowadzonej działalności.
Administrator podaje konkretne informacje o kategoriach odbiorców w ramach klauzul informacyjnych RODO dedykowanych poszczególnym osobom.
Administrator informuje, iż w przypadkach określonych przepisami prawa może udostępnić gromadzone dane osobowe na rzecz odrębnych administratorów (np. policja, prokuratura, sąd).
Administrator może ujawnić odpowiedni zakres danych osobowych na rzecz podmiotu ze wspólnej grupy kapitałowej – Art-Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ujawnienie to nastąpi w formie udostępnienia danych na podstawie motywu 48 RODO lub na podstawie odrębnie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. Wyjątkiem są sytuacje określone w poszczególnych klauzulach informacyjnych RODO.

7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są one gromadzone. Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych osobowych znajdują się w poszczególnych klauzulach informacyjnych RODO.

8. Przysługujące uprawnienia osobom fizycznym, których dane osobowe dotyczą:
1) Żądanie uzyskania dostępu do swoich danych osobowych,
2) Żądanie sprostowania, ograniczenia lub usuwania danych osobowych,
3) Żądanie przeniesienia swoich danych osobowych.
W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod adres: [email protected]

9. Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem.

10. W niektórych sytuacjach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Ich niepodanie może wywoływać konkretne skutki (np. brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem).

11. Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym mogą być one profilowane w celach marketingowych.


Udostępnione przez KOMEX S.A. klauzule informacyjne RODO dla poszczególnych osób, których dane osobowe są przetwarzane (informacje szczegółowe)

1) Polityka Prywatności,
2) Klauzula informacyjna RODO dla agenta franczyzowego,
3) Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów KOMEX S.A.,
4) Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów przystępujących do rekrutacji,
5) Klauzula informacyjna RODO dla członków organów KOMEX S.A. oraz ich przedstawicieli,
6) Klauzula informacyjna RODO dla osób, z którymi prowadzona jest korespondencja e-mail.