Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. w brzmieniu obowiązującym od dnia 15.08.2022 r.

*Z uwagi na przeprowadzane prace techniczne pełne uruchomienie funkcjonalności Programu Lojalnościowego 5.10.15. w Koncie Klienta będzie odbywać się stopniowo w najbliższym czasie po wejściu w życie Regulaminu. O dokładnej dacie uruchomienia ww. funkcjonalności (opisanej poniżej w § 13 ust. 3) każdy Uczestnik zostanie wyraźnie powiadomiony w indywidualnej wiadomości. Do czasu powiadomienia o uruchomieniu nowej funkcjonalności Konta Klienta w postaci Programu Lojalnościowego 5.10.15. w zakresie odnoszącym się do ww. funkcjonalności wskazanej w §2 i §13 stosuje się w Regulamin w brzmieniu obowiązującym do dnia 14.08.2022 r.

Program Lojalnościowy 5.10.15. powstał z myślą o naszych stałych klientach, którym chcielibyśmy podziękować za zaufanie jakim nas obdarzają. Celem Programu jest premiowanie klientów, którzy dokonują regularnych zakupów w sklepach stacjonarnych 5.10.15. oraz za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.51015kids.eu. Udział w Programie Lojalnościowym jest bezpłatny i stanowi część Konta Klienta określonego w Regulaminie Serwisu pod linkiem https://www.51015kids.eu/regulamin-serwisu. Dzięki Programowi nasi zarejestrowani klienci, którzy zaczną z niego korzystać mają szansę na otrzymywanie w szczególności:

  • specjalnych ofert promocyjnych;

  • rabatu startowego za dołączenie do Programu;

  • rabatów kwotowych, których ilość zależy od wielkości dokonywanych zakupów;

  • rabatów procentowych, przeznaczonych tylko dla Uczestników Programu;

  • możliwości udziału w Specjalnych Akcjach Punktowych.

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom Rabatów i innych korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.

§ 2. Definicje

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie lub znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej:

1. Program lub Program Lojalnościowy 5.10.15. – Program Lojalnościowy 5.10.15., którego zasady określa Regulamin.


2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego 5.10.15. będący uzupełnieniem Regulaminu Serwisu. Akceptacja Regulaminu stanowi akceptację Regulaminu Serwisu.


3. Regulamin Serwisu – regulamin regulujący prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną https://www.51015kids.eu oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. Akceptacja Regulaminu Serwisu stanowi akceptację uzupełniającego go Regulaminu.


4. Regulamin SerwisuKOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ul. Bysławskiej 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 321389, NIP 5262643581, REGON 015228059, adres e-mail: obsluga.klub@51015kids.eu, numer telefonu +48 22 123 02 82 (właściciel marki 5.10.15.).


5. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w §4 Regulaminu i przystąpiła do Programu.


6. Rabat Startowy – rabat przyznawany jednorazowo Uczestnikowi przez Organizatora, udzielany po przystąpieniu do Programu i dokonaniu zakupu Produktów KOMEX za określoną kwotę na zasadach określonych Regulaminem, uprawniający do otrzymania rabatu procentowego przy kolejnych zakupach w Placówce 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym w wysokości 30% od ceny brutto Produktu KOMEX ważny 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Rabatu Startowego. Rabat Startowy może zostać wykorzystany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


7. Rabaty Procentowe – rabaty udzielane w formie obniżki procentowej, przyznawane Uczestnikom, w czasie i w wysokości ustalonej przez Organizatora w czasie trwania Programu.


8. Rabaty Kwotowe (Voucher) – rabaty kwotowe przyznawane Uczestnikom przez Organizatora w zamian za Punkty zebrane przez nich w czasie trwania Programu.


9. Rabaty – każda forma obniżenia ceny Produktu KOMEX stosowana wobec Uczestnika, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Pojęcie Rabatów w szczególności obejmuje Rabat Startowy, Rabaty Kwotowe i Rabaty Procentowe.


10. Placówka 5.10.15. – punkt handlowy Organizatora biorący udział w Programie, znajdujący się w wykazie Placówek 5.10.15. objętych Programem (szczegółowe informacje na ich temat dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.51015kids.eu/point_of_sale.html).


11. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.


12. Punkty Naliczone – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane z tytułu zakupu Produktów KOMEX, naliczane w ramach Salda Punktowego po dokonaniu transakcji – zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.


13. Punkty Aktywne – Punkty Naliczone, w zakresie których upłynął okres 30 dni kalendarzowych od ich naliczenia (dodania do Salda Punktowego). Punkty Aktywne mogą być wymienione na Rabat Kwotowy.


14. Punktowe Akcje Specjalne – akcje promocyjne prowadzone przez Organizatora w trakcie których zakup wybranych Produktów KOMEX, grup Produktów KOMEX bądź dokonanie zakupów w wyznaczonym miejscu lub czasie lub też dokonanie zakupów o minimalnej wartości paragonu będzie wynagradzane przyznaniem Uczestnikowi dodatkowych Punktów KOMEX.


15. Karta Klubu 5.10.15. – plastikowa karta oznakowana logo 5.10.15. wydawana nieodpłatnie Uczestnikom Programu służąca rejestracji Punktów i umożliwiająca skorzystanie z Rabatów oraz specjalnych ofert lub promocji oferowanych w ramach Programu. Karta Klubu 5.10.15. nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.


16. Mobilna Karta Klubu 5.10.15. – numer karty Uczestnika nadawany po rejestracji na Portalu lub po założeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym, służący rejestracji Punktów i umożliwiający skorzystanie z Rabatów oraz specjalnych ofert lub promocji oferowanych w ramach Programu.


17. Portal strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.klub51015kids.eu.


18. Formularz Zgłoszeniowy – formularz składany w Placówce 5.10.15. lub wypełniany online pod adresem www.klub51015kids.eu przez osobę przystępującą do Programu lub uzupełniany podczas rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, zawierający dane osobowe tej osoby.


19. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie, na zasadach określonych w Regulaminie.


20. Sklep Internetowy – platforma sprzedaży towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez KOMEX S.A., prowadzona przez KOMEX S.A., stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL https://www.51015kids.eu. Wraz z rejestracją i utworzeniem Konta Klienta, Klient otrzymuje jednocześnie prawo do bezpłatnego uczestnictwa w Programie stanowiącym funkcjonalność Konta Klienta. Funkcjonalność dostępna pod adresem https://www.51015kids.eu jest częścią Konta Klienta.


21. Produkty KOMEX –artykuły (odzież, obuwie i akcesoria) marki KOMEX (5.10.15., lincoln&sharks by 5.10.15. family concept by 5.10.15., max&mia by 5.10.15) oferowane do sprzedaży w Placówkach 5.10.15. oraz w Sklepie Internetowym, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny. Produktami KOMEX nie są towary lub artykuły innych marek tzw. Produkty Partnera w rozumieniu Regulaminu Serwisu.


22. Konto Uczestnika – funkcjonalność Konta Klienta stanowiąca indywidualne konto Uczestnika zakładane na Portalu lub zakładane automatycznie poprzez rejestrację Konta Klienta w Sklepie Internetowym, pozwalające na korzystanie przez Uczestnika z dodatkowych funkcjonalności (np. dostęp do Salda Punktowego Uczestnika oraz numeru Mobilnej Kraty Klubu 5.10.15., dostęp do informacji dot. Rabatów przysługujących Uczestnikowi). Rejestracja Konta Uczestnika na Portalu automatycznie powoduje założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym, którego Konto Uczestnika stanowi uzupełnienie.


23. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów (w rozumieniu Regulaminu Serwisu) za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może:


a) rozpocząć zbieranie Punktów w Programie;


b) otrzymać Rabaty Kwotowe w zamian za zebrane Punkty;


c) otrzymać Rabat Startowy;


d) otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, w tym gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.


2. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


3. Program prowadzony jest przez Organizatora.


4. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują regularnych zakupów Produktów KOMEX w Placówkach 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.


5. Program prowadzony jest w Placówkach 5.10.15. zamieszczonych w wykazie znajdującym się na stronie https://www.51015kids.eu/outpost.


6. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadające adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


7. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny, przy czym warunkiem uzyskania Rabatów Kwotowych jest uzbieranie przez Uczestnika określonej w Regulaminie ilości Punktów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 7 Regulaminu.


8. Uczestnik nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych na rzecz Organizatora.


9. Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik może z niego w każdym czasie zrezygnować. Ponieważ Program jest częścią Konta Klienta rezygnacja z udziału w Programie stanowi rezygnację Konta Klienta, poprzez które automatycznie naliczane są punkty Uczestnikowi.


10. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu.


11. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści (np. przy rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub na Portalu) w celu przystąpienia do Programu.


12. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.


13. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.


14. Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych mu przez Organizatora lub przepisy prawa, w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu

1. Zbieranie Punktów w ramach Programu Lojalnościowego 5.10.15. nie wymaga przystąpienia do Programu (uzyskania statusu Uczestnika), jednak w celu wymiany Punktów na Rabat Kwotowy oraz w celu otrzymania Rabatu Startowego i zyskania możliwości wzięcia udziału w dodatkowych akcjach specjalnych (promocyjnych) prowadzonych przez Organizatora oraz korzystania z Punktowych Akcji Specjalnych konieczne jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika np. poprzez założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Decyzja o korzystaniu z Programu jest dobrowolna.


2. Warunkami przystąpienia do Programu są:


a) zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie go (np. przy rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub na Portalu);


b) wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą oraz przekazanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego pracownikowi Placówki 5.10.15. lub wypełnienie elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego w sposób poprawny, kompletny, czytelny i zgodny z prawdą (osoba przystępująca do Programu akceptuje wówczas na stronie internetowej treść wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego), a następnie kliknięcie w link aktywacyjny;


c) w przypadku przystąpienia do Programu w ramach rejestracji w Placówce 5.10.15. – pobranie Karty Klubu 5.10.15. (opcjonalne w przypadku gdy osoba przystępująca do Programu posiada już Kartę Klubu 5.10.15.);


d) w przypadku rejestracji online, osoba przystępująca do Programu otrzymuje Mobilną Kartę Klubu 5.10.15. na podany przez siebie adres e-mail. Osoba, która otrzyma Mobilną Kartę Klubu 5.10.15. jest również uprawniona do pobrania Karty Klubu 5.10.15. w Placówce 5.10.15. Pobrana Karta Klubu 5.10.15. zostanie przypisana do jej Salda Punktowego.


3. W przypadku wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego w sposób nieczytelny, niekompletny (w szczególności z brakiem podpisu) lub w sposób budzący wątpliwość co do jego zgodności z prawdą Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, bądź odmowy rejestracji Uczestnika.


4. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie opisanych w ust. 2 osoba przystępująca do Programu staje się jego Uczestnikiem.


5. W przypadku wypełnienia i podpisania Formularza Zgłoszeniowego w Placówce 5.10.15. a następnie przekazania go pracownikowi Placówki 5.10.15., rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu nastąpi poprzez wprowadzenie danych osobowych osoby przystępującej do Programu do systemu przez pracownika Placówki 5.10.15. w oparciu o dane oraz polecenie wskazane przez osobę przystępującą do Programu w Formularzu Zgłoszeniowym. Rejestracja wniosku w systemie nastąpi maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu przekazania pracownikowi Placówki 5.10.15. Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego prawidłowo, czytelnie, kompletnie i zgodnie z prawdą. Za datę przekazania uznaje się datę wpisaną przez osobę przystępującą do Programu na Formularzu Zgłoszeniowym.


6. Karta Klubu 5.10.15. jest aktywna w momencie jej wydania przez pracownika Placówki 5.10.15.

§ 5. Karta Klubu 5.10.15.

1. Karty Klubu 5.10.15. pozostają własnością Organizatora.


2. Karty Klubu 5.10.15. wydawane są nieodpłatnie.


3. Dopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednej Karty Klubu 5.10.15. przypisanej do jednego Salda Punktowego.


4. Karta Klubu 5.10.15. może być używana przez osobę każdorazowo okazującą Kartę Klubu 5.10.15. Karta Klubu 5.10.15. posiada numer identyfikacyjny, przypisany do konta danego Uczestnika.

§ 6. Rabaty

1. Warunkiem otrzymania Rabatów jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika.


2. Rabat Startowy jest przyznawany Uczestnikowi, który przystąpi do Programu oraz dokona zakupu Produktów KOMEX jednorazowo za kwotę wynoszącą co najmniej 30 zł (trzydzieści złotych) brutto. W przypadku Sklepu Internetowego do wartości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wliczają się koszty dostawy uiszczone przez Uczestnika. Wartość zakupionych Produktów KOMEX uprawniająca do otrzymania Rabatu Startowego, o której mowa w pierwszym zdaniu obejmuje również zakup przecenionych Produktów KOMEX oraz Produktów KOMEX objętych bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej. Rabat Startowy jest ważny 30 dni od dnia jego otrzymania.


3. Rabat Startowy może zostać wykorzystany przy kolejnych zakupach w Placówce 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym.


4. Rabat Startowy może być wykorzystany wyłącznie do zakupu Produktów KOMEX w ich regularnej cenie brutto. Rabat Startowy nie może zostać wykorzystany do zakupu Produktu KOMEX, którego cena regularna brutto została obniżona tj. jeżeli Produkt KOMEX został już objęty przeceną, promocją, obniżką, zniżką lub inną szczególną ofertą cenową lub produktową, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej. Rabat Startowy nie może zostać wykorzystany do obniżenia kosztów dostawy w Sklepie Internetowym.


5. W ramach jednej transakcji zakupu Produktów KOMEX Uczestnik nie może wykorzystać jednocześnie Rabatu Startowego i Rabatów Kwotowych oraz innych Rabatów przyznanych przez Organizatora, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.


6. Rabaty Procentowe nie łączą się w ramach jednej transakcji z Rabatami Startowymi lub Rabatami Kwotowymi, chyba że regulamin przyznawania danego Rabatu Procentowego stanowi inaczej.


7. Niezależnie od liczby posiadanych Kart Klubu 5.10.15., każdy Uczestnik może otrzymać i wykorzystać Rabat Startowy tylko jednokrotnie.


8. Organizator może przyznać Uczestnikom inne kupony rabatowe, zniżki, prezenty i inne oferty specjalne w ramach Programu, o ile Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub zgodę na dostęp do indywidualnych ofert cenowych i produktowych, o których mowa w części Regulaminu dotyczącej danych osobowych.


9. Uczestnicy będą informowani cyklicznie o Rabatach Procentowych i Punktowych Akcjach Specjalnych – w sytuacji, kiedy wyrazili na to zgodę – drogą elektroniczną (e-mail lub SMS/MMS) oraz na Koncie Uczestnika.


10. Szczegółowe zasady przyznawania i wykorzystania Rabatów Procentowych zostaną określone w odrębnych regulaminach.

§ 7. Zasady gromadzenia Punktów przez Uczestnika

1. W Placówce 5.10.15. Punkty mogą być gromadzone przez Uczestnika, jak również inną osobę fizyczną, która nie ma statusu Uczestnika, ale posiada Kartę Klubu 5.10.15. w ramach Programu, na zasadach określonych przez Organizatora poniżej.


2. Warunkiem uzyskania możliwości wymiany Punktów na Rabaty Kwotowe jest przystąpienie do Programu i posiadanie statusu Uczestnika.


3. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika.


4. Istnieje możliwości połączenia Sald Punktowych przypisanych do różnych Kart Klubu 5.10.15., zarówno w przypadku przypisania Karty Klubu 5.10.15. do jednej osoby, jak i do różnych osób.


5. W celu połączenia Sald Punktowych Kart Klubu 5.10.15. należących do jednej osoby Uczestnik powinien zgłosić taki zamiar w Placówce 5.10.15. W przypadku Sald Punktowych Kart Klubu 5.10.15. należących do różnych osób obaj Uczestnicy równocześnie powinni zgłosić taki zamiar w Placówce 5.10.15.


6. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe będzie od momentu otrzymania Karty Klubu 5.10.15. lub Mobilnej Karty Klubu 5.10.15.


7. Punkty przyznane przez Organizatora w ramach Programu zapisywane będą na indywidualnym koncie Uczestnika w ramach Salda Punktowego.


8. Punkty są przyznawane za zakup Produktów KOMEX w Placówkach 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym, w tym również za zakup Produktów KOMEX przecenionych lub objętych odrębną promocją (nieprzewidzianą w niniejszym Regulaminie), chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.


9. Aktualny stan Salda Punktowego wyświetlany jest w ramach konta Uczestnika na stronie internetowej www.klub51015kids.eu stanowiącej uzupełnienie Konta Klienta w Sklepie Internetowym oraz udostępniany na życzenie w każdej Placówce 5.10.15..


10. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania zapłaty za Produkty KOMEX gotówką, bankową kartą płatniczą lub inną metodą udostępnioną przez Organizatora z wyłączeniem bonów, voucherów i kart podarunkowych wystawionych przez Organizatora.


11. Osoby prowadzące Placówki 5.10.15. (osoby kierujące Placówką) lub pracownicy (współpracownicy) Placówek 5.10.15. nie mogą zbierać Punktów w Placówkach 5.10.15. którymi kierują, w których pracują lub z którymi współpracują na podstawie umowy cywilnoprawnej.


12. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.


13. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego wymaga:


a) w przypadku Placówek 5.10.15. – dokonania zakupu Produktów KOMEX w Placówce 5.10.15. za minimum 10 (słownie: dziesięć) zł brutto (kwota obejmująca cenę Produktów KOMEX, po odliczeniu wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości Rabatu Kwotowego przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów), wyrażenia przez Uczestnika woli skorzystania z Karty Klubu 5.10.15. przed zakończeniem transakcji (tj. przed zakończeniem skanowania Produktów KOMEX przez pracownika Placówki 5.10.15.) oraz zeskanowania Karty Klubu 5.10.15. przez personel Placówki 5.10.15. lub podania przez Uczestnika danych umożliwiających personelowi Placówki 5.10.15. odnalezienie go w bazie. Wyrażenie woli skorzystania z Karty Klubu 5.10.15. po dokonaniu zapłaty za Produkty KOMEX nie uprawnia do naliczenia Punktów na Saldzie Punktowym.


b) w przypadku Sklepu Internetowego – dokonania zakupu Produktów KOMEX w Sklepie Internetowym za minimum 10 (słownie: dziesięć) zł brutto (kwota obejmująca cenę Produktów KOMEX, po odliczeniu wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości Rabatu Kwotowego przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów, nie uwzględnia się kosztów dostawy) oraz wpisania numeru Karty Klubu 5.10.15. lub Mobilnej Karty Klubu 5.10.15. w wyznaczonym polu przed złożeniem zamówienia jeżeli dokonują zakupu jako gość. Uczestnikom zalogowanym na Konto Klienta w Sklepie Internetowym punkty przypisywane są automatycznie (numer Mobilnej Karty Klubu 5.10.15. jest automatycznie uzupełniany na ścieżce zakupowej). Przesłanie numeru Karty Klubu 5.10.15. po złożeniu zamówienia nie uprawnia do naliczenia Punktów na Saldzie Punktowym.


14. Punkty naliczane są w ten sposób, że za każde 10 (słownie: dziesięć) złotych brutto wydane w Placówce 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt.


15. W przypadku dokonania zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) Produktu KOMEX zakupionego w Placówce 5.10.15., w zakresie którego naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku zwrotu lub wymiany tylko części pełnowartościowych Produktów KOMEX objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Salda Punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów KOMEX nieobjętych wymianą lub zwrotem.


16. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika lub innego posiadacza Karty Klubu 5.10.15. będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od umowy sprzedaży Produktów KOMEX zawartej na odległość w Sklepie Internetowym, w zakresie której naliczone zostały Punkty, Punkty te zostaną anulowane. W przypadku odstąpienia w zakresie tylko części pełnowartościowych Produktów KOMEX objętych jedną transakcją, w zakresie której naliczone zostały Punkty, nastąpi ponowne przeliczenie Salda Punktowego tj. anulowanie Punktów naliczonych przy dokonaniu pierwotnej transakcji oraz naliczenie Punktów odpowiadających wartości Produktów KOMEX nieobjętych odstąpieniem od umowy sprzedaży.


17. W przypadku złożenia reklamacji Produktów KOMEX z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w zakresie których naliczone zostały Punkty, Organizator uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia Salda Punktowego, tzn. Uczestnik lub inny posiadacz Karty Klubu 5.10.15. zachowa Punkty naliczone przy zakupie reklamowanych Produktów KOMEX. Postanowienie to ma zastosowanie zarówno do Produktów KOMEX zakupionych w Placówkach 5.10.15., jak i w Sklepie Internetowym.


18. Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto Produktów KOMEX widniejącej na wystawionym przez personel Placówki 5.10.15. lub Sklep Internetowy paragonie lub fakturze za zakup Produktów KOMEX co oznacza, że Punkty nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek lub przecen, w tym od wartości Rabatu Kwotowego przyznanego w związku z wykorzystaniem Punktów.


19. Naliczenie Punktów w ramach Salda Punktowego następuje w czasie rzeczywistym tj. najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od dokonania zakupu Produktów KOMEX w Sklepie Internetowym lub Placówce 5.10.15. stanowiącego podstawę do ich naliczenia, przy czym Punkty Naliczone stają się Punktami Aktywnymi po upływie pełnych 30 dni kalendarzowych od dokonania transakcji.


20. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy. Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach, Uczestnikowi może zostać przyznana premia polegająca na naliczeniu dodatkowych Punktów w ramach Punktowych Akcji Specjalnych.


21. Każdy Uczestnik lub inny posiadacz Karty Klubu 5.10.15. ma przypisane tylko jedno Saldo Punktowe.


22. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania tzw. Punktowych Akcji Specjalnych, w ramach których Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych Punktów, na przykład za zakup określonych Produktów KOMEX, dokonanie zakupów w określonych godzinach czy za określoną kwotę.


23. Punkty tracą ważność po upływie 12 miesięcy od dnia naliczenia w ramach indywidualnego Salda Punktowego. Organizator może przedłużyć okres ważności Punktów. Upływ terminu ważności Punktów Aktywnych jest niezależny od upływu ważności Rabatu Kwotowego, o ile Rabat Kwotowy zostanie wygenerowany w okresie ważności Punktów Aktywnych.

§ 8. Zasady wymiany Punktów na Rabaty Kwotowe oraz zasady wykorzystywania Rabatów Kwotowych przez Uczestnika

1. Po zgromadzeniu przez Uczestnika 30 (słownie: trzydziestu) Punktów Aktywnych, Punkty Aktywne podlegają automatycznej wymianie na Rabat Kwotowy o wartości 30 zł. Rabat Kwotowy generowany jest nie wcześniej niż po 12 godzinach i nie później niż po 24 godzinach od momentu zgromadzenia przez Uczestnika 30 Punktów Aktywnych. Rabat Kwotowy przekazywany jest Uczestnikowi w drodze wiadomości mailowej na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub w drodze wiadomości sms na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym.


2. Rabat Kwotowy może zostać wykorzystany w przypadku zakupu Produktów KOMEX o wartości nie mniejszej niż 31 (słownie: trzydzieści jeden) złotych (cena brutto Produktów KOMEX, po odliczeniu wartości ewentualnych rabatów, zniżek, obniżek, a także kosztów wysyłki w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym). Rabat Kwotowy łączy się tylko z przeceną (sezonową obniżką), chyba że regulamin konkretnej promocji stanowi inaczej.


3. Uzyskanie przez Uczestnika Rabatu Kwotowego nie wpływa na możliwość dalszego zbierania Punktów.


4. Każdy Uczestnik może mieć przypisany więcej niż jeden Rabat Kwotowy, przy czym w ramach jednej transakcji można wykorzystać maksymalnie jeden Rabat Kwotowy. Uczestnik może wykorzystać kolejny Rabat Kwotowy w kolejnej transakcji po upływie 12 godzin od wykorzystania poprzedniego Rabatu Kwotowego.


5. W ramach Programu nie jest możliwa wymiana Punktów na Rabat Kwotowy o wartości niższej lub wyższej niż 30 złotych.


6. Wymiana Punktów na Rabat Kwotowy powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego przypisanego do konta Uczestnika o liczbę Punktów przypisaną Rabatowi Kwotowemu. Punkty podlegające wymianie na Rabat Kwotowy są odejmowane od Salda Punktowego w kolejności od najdawniej naliczonych Punktów.


7. Rabat Kwotowy udzielany jest na zakup Produktów KOMEX w ten sposób, że wartość brutto Produktów KOMEX zostaje pomniejszona o wartość Rabatu Kwotowego wykorzystywanego przez Uczestnika przy danej transakcji zakupu Produktów KOMEX. W ramach jednej transakcji możliwe jest skorzystanie tylko z jednego Rabatu Kwotowego. Przy zakupie kilku Produktów KOMEX cena brutto poszczególnych Produktów KOMEX zostaje pomniejszona proporcjonalnie.


8. Rabat Kwotowy nie pomniejsza kosztów dostawy Produktów KOMEX zakupionych w Sklepie Internetowym.


9. Uczestnik, dokonując zakupu Produktów KOMEX w Placówce 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym, ma prawo, a nie obowiązek, skorzystania z Rabatu Kwotowego.


10. Uczestnik chcąc skorzystać przy zakupie Produktów KOMEX z Rabatu Kwotowego w Placówce 5.10.15. zobowiązany jest okazać Kartę Klubu 5.10.15. lub podać dane niezbędne do wyszukania go w bazie przez pracownika Placówki 5.10.15., oraz zgłosić zamiar skorzystania z Rabatu Kwotowego przed rozpoczęciem transakcji (tj. przed rozpoczęciem skanowania Produktów KOMEX przez pracownika Placówki 5.10.15.). Okazanie Karty Klubu 5.10.15. lub podanie danych niezbędnych do wyszukania Uczestnika w bazie przez pracownika Placówki 5.10.15. nie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika chęci skorzystania przy danej transakcji z Rabatu Kwotowego przyznanego Uczestnikowi. Chęć skorzystania z Rabatu Kwotowego powinna być jednoznaczna i wyrażona wobec pracownika.


11. Uczestnik chcąc skorzystać przy zakupie Produktów KOMEX z Rabatu Kwotowego w Sklepie Internetowym powinien wpisać kod rabatowy (otrzymany od Organizatora w drodze wiadomości sms lub e-mail, zgodnie z danymi wskazanymi przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym), w specjalnie oznaczonym polu podczas składania zamówienia (w koszyku) na stronie https://www.51015kids.eu.


12. Każdy Rabat Kwotowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz.


13. Rabaty Kwotowe mogą być wykorzystane do obniżenia regularnych cen Produktów KOMEX oraz cen przecenionych Produktów KOMEX (tj. objętych sezonowymi wyprzedażami). Rabaty Kwotowe nie mogą zostać wykorzystane do obniżenia ceny Produktów KOMEX, których cena została już objęta innymi niż sezonowe wyprzedaże bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.


14. Rabat Kwotowy ważny jest przez okres 60 dni (słownie: sześćdziesięciu dni), przy czym początkiem biegu terminu ważności Rabatu Kwotowego jest dzień jego wygenerowania w systemie. O wygenerowaniu Rabatu Kwotowego Uczestnik zostanie powiadomiony mailem lub sms-em.


15. Rabat Kwotowy nie podlega wymianie na gotówkę lub inny środek płatniczy.

§ 9. Zwrot, wymiana lub reklamacja Produktów KOMEX, zakupionych z wykorzystaniem Rabatu Kwotowego lub Startowego

1. Produkty KOMEX nabyte przez Uczestnika w Placówkach 5.10.15. lub w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Rabatu Kwotowego są objęte rękojmią zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji w zakresie Produktów KOMEX, przy zakupie których Uczestnik skorzystał z Rabatu Kwotowego Organizator, uwzględniając żądanie obniżenia ceny reklamowanego Produktu KOMEX bądź odstąpienia od umowy sprzedaży, dokonuje ponownego wygenerowania Rabatu Kwotowego wykorzystanego przy zakupie reklamowanych Produktów KOMEX z terminem ważności – 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia jego ponownego wygenerowania Rabatu Kwotowego przez system.


2. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, w przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu lub wymiany pełnowartościowego (nieposiadającego wady) Produktu KOMEX zakupionego w Placówce 5.10.15. z wykorzystaniem Rabatu Kwotowego, równowartość Rabatu Kwotowego nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy Rabat Kwotowy.


3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w ramach Sklepu Internetowego, w ramach której Uczestnik dokonał zakupu Produktu KOMEX z wykorzystaniem Rabatu Kwotowego, Organizator przywróci aktywny Rabat Kwotowy z przypisanym do Rabatu Kwotowego pierwotnym terminem ważności (60-dniowym).


4. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do Produktów KOMEX zakupionych z wykorzystaniem Rabatu Startowego.

§ 10. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Programie

1. Uczestnikowi w ramach Programu mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, Rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.


2. Żadne promocje, zniżki, obniżki, Rabaty, bony, przeceny lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe, nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej promocji, obniżki, zniżki, przeceny lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej, a także Regulaminu.


3. Przyznanie dodatkowej zniżki, obniżki, Rabatów, bonów, przecen lub innych szczególnych ofert cenowych lub produktowych, dostosowanych do preferencji i aktywności Uczestnika jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub zgody na dostęp do indywidualnych ofert cenowych i produktowych, o których mowa w części Regulaminu dotyczącej danych osobowych, bądź uregulowane może być odrębnym regulaminem promocji.

§ 11. Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym

1. Program rozpoczął się w dniu 5 grudnia 2014 roku.


2. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.


3. Z ważnych powodów (wskazanych enumeratywnie poniżej) uczestnictwo w Programie może zostać wypowiedziane Uczestnikowi przez Organizatora. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się istotne (rażące) naruszenie postanowień Regulaminu. Za istotne (rażące) naruszenie postanowień Regulaminu może zostać uznane w szczególności naruszenie § 3 ust. 6, ust. 13 i 14 lub dokonywanie oszustw lub nadużyć w ramach Programu. Przez oszustwa lub nadużycia rozumie się rażące naruszenie przez Uczestnika prawa lub Regulaminu. Za rażące naruszenie Regulaminu rozumie się w szczególności, ale nie wyłącznie: udostępnianie Karty Klubu 5.10.15. osobom nieuprawnionym, podanie przez Uczestnika w ramach udziału w Programie danych osobowych osoby trzeciej w celu podszycia się pod taką osobę, użytkowanie Karty Klubu 5.10.15. niezgodnie z przeznaczeniem czy dokonywanie transakcji pozornych mających na celu odniesienie przez Uczestnika korzyści majątkowej lub innej. Wypowiedzenie wymaga formy mailowej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może wnieść zastrzeżenia od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora z dopiskiem „Klub 5.10.15.”.


4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres obsluga.klub@51015kids.eu lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Klub 5.10.15.” lub składając oświadczenie w jednej z Placówek 5.10.15. Żądanie rezygnacji z uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy Konta Klienta, ponieważ Program stanowi część Konta Klienta i jest jego funkcjonalnością.


5. W razie rezygnacji Uczestnika z Programu, Rabat Kwotowy lub Rabat Startowy uzyskany przez Uczestnika powinien zostać wykorzystany przed złożeniem rezygnacji.

§ 12. Utrata lub uszkodzenie Karty Klubu 5.10.15.

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Klubu 5.10.15. Uczestnik powinien zgłosić takie zdarzenie. W takim przypadku Karta Klubu 5.10.15., której zgłoszenie dotyczy, zostanie zablokowana przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. Od tego momentu skorzystanie z Karty Klubu 5.10.15., której utracenie zostało zgłoszone nie będzie możliwe. Uczestnik może również dokonać zgłoszenia do Organizatora na adres e-mail obsluga.klub@51015kids.eu, pod numerem telefonu +48 22 123 02 82 lub na adres KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa z dopiskiem „Klub 5.10.15.” – w takim przypadku Karta Klubu 5.10.15., której zgłoszenie dotyczy, zostanie zablokowana w terminie 5 dni roboczych od przekazania zgłoszenia.


2. W przypadku zablokowania Karty Klubu 5.10.15., Punkty zebrane przez Uczestnika nie przepadają, jednak w celu dalszego zbierania Punktów lub wymiany Punktów na Rabat Kwotowy konieczne jest przypisanie do konta Uczestnika nowej Karty Klubu 5.10.15.


3. W celu otrzymania nowej Karty Klubu 5.10.15., Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora. Uczestnik otrzyma wówczas w Placówce 5.10.15. nową Kartę Klubu 5.10.15. Nowa Karta Klubu 5.10.15. zostanie przypisana w terminie 10 dni roboczych do konta Uczestnika oraz do Salda Punktowego aktualnego na dzień i godzinę zgłoszenia uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Klubu 5.10.15.

§ 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Organizator świadczy za pośrednictwem Portalu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Uczestników:


a) udostępnienie Uczestnikowi w ramach Portalu możliwości założenia i prowadzenia Konta Uczestnika będącego uzupełnieniem Konta Klienta;


b) umożliwienie Uczestnikowi uzyskiwania informacji na temat ilości Punktów zgromadzonych na Saldzie Punktowym oraz numeru Karty Klubu 5.10.15. oraz Mobilnej Karty Klubu 5.10.15;


c) umożliwienie Uczestnikowi uzyskiwania informacji na temat Rabatów z jakich może skorzystać w związku z posiadaniem statusu Uczestnika Programu;


d) przeglądanie treści zamieszczonych w Portalu;


e) prezentowanie Uczestnikom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, w zależności od udzielenia przez Uczestnika zgody;


f) prezentowanie Uczestnikom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”).


2. W ramach Portalu Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


3. Uczestnik może założyć indywidualne Konto Uczestnika na Portalu, które jest uzupełnieniem Konta Klienta i tym samym automatycznie założyć Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Punkty będą naliczane automatycznie zarejestrowanym Klientom (zarejestrowanym Uczestnikom Programu), a aby sprawdzić m.in. bieżącą liczbę punktów Klient powinien zalogować się na stronie https://www.klub51015kids.eu. Założenie Konta Uczestnika nie jest wymagane, aby uzyskać status Uczestnika w Programie. Jest jednak niezbędne aby otrzymać Mobilną Kartę Klubu 5.10.15. Utworzenie i korzystanie z Konta Uczestnika jest, w zakresie świadczonych przez Organizatora usług, dobrowolne i bezpłatne.


4. Założenie Konta Uczestnika powoduje automatyczne założenie Konta Klienta, którego Konto Uczestnika jest częścią. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta Klienta a w tym funkcjonalności Konta Uczestnika zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta Klienta zgodnie z Regulaminem Serwisu lub skutecznego wypełnienia przez Uczestnika formularza rejestracyjnego w Portalu, zaakceptowania postanowień Regulaminu (lub odpowiednio Regulaminu Serwisu) oraz naciśnięcia przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.


5. Konto Uczestnika będące częścią Konta Klienta, umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o numerze Karty Klubu 5.10.15., bieżące sprawdzanie Salda Punktowego Uczestnika oraz dostęp do informacji o aktualnych Rabatach przysługujących Uczestnikowi.


6. Uczestnik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres obsluga.klub@51015kids.eu lub pisemnie na adres KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa z dopiskiem „Klub 5.10.15.”, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Uczestnika tj. adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Żądanie rezygnacji z uczestnictwa w Programie i korzystania z funkcjonalności Konta Uczestnika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy Konta Klienta, ponieważ Konto Uczestnika stanowi część Konta Klienta i jest jego funkcjonalnością. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Uczestnikiem na podany adres e-mail.


7. Organizator może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Uczestnikiem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień ust. 10 i 11 poniżej lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora umotywowane obiektywnymi względami.


8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Organizatora drogą elektroniczną można składać w szczególności na adres e-mail: obsluga.klub@51015kids.eu lub adres pocztowy Organizatora KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa z dopiskiem „Klub 5.10.15.”. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego adresu poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. Organizator rozpatruje reklamacje/pytania w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Organizator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.


9. Pola uzupełniane przez Uczestnika przy tworzeniu Konta Uczestnika oraz w formularzach udostępnianych na Koncie Uczestnika w Portalu powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Uczestnika oraz powinny być na bieżąco aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Organizatora usług.


10. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.


11. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Portalu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).


12. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Portalu, zawarcia umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, wyposażonego. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu rekomendowane jest posługiwanie się przeglądarką internetową w najnowszej wersji oferowanej przez danego producenta: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, gdyż przy użyciu wcześniejszych wersji przeglądarki internetowej niektóre dodatkowe funkcjonalności Portalu mogą działać w ograniczonym zakresie. Aby utworzyć Konto Uczestnika na Portalu, Uczestnik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 14. Reklamacje

1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji Rabatów, sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona w szczególności na adres e-mail: obsluga.klub@51015kids.eu lub adres pocztowy Organizatora KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa z dopiskiem „Klub 5.10.15.”. Uczestnikowi przysługuje również prawo zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Placówkach 5.10.15. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.


2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.


3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji – drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.


4. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

§ 15. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator – KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82 (04 – 993 Warszawa), z którym można skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: dane.osobowe@51015kids.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby lub na adres e-mail: iod@51015kids.eu.


3. Organizator przetwarza dane Uczestników w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących celach:


a) wykonanie umowy uczestnictwa w Programie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


b) przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom w ramach Programu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Programu);


c) cele analityczne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności i preferencji Uczestników, mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności oferowanych towarów i świadczonych usług);


d) cele marketingowe, w tym wysyłka profilowanego newslettera drogą elektroniczną (kierowanie e-mailowych lub sms/mms-owych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe, dostosowane w szczególności do preferencji i zainteresowań Uczestnika) – o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promocji własnej działalności oraz towarów, a także promocji działalności i towarów partnerów biznesowych organizatora, dotyczących ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny, w związku z wysyłką newslettera);


e) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków sprawozdawczych, obowiązków podatkowych, czy obowiązków wynikających z prowadzenia rachunkowości przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze);


f) przyznanie i kierowanie spersonalizowanych ofert i rabatów w przypadku wyrażenia zgody na profilowanie ze skutkiem prawnym (art. 22 ust. 2 lit. c RODO – wyraźna zgoda na podleganie decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę, która wyraziła zgodę);


g) rozpatrzenie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze);


h) ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na ochronie jego praw).


4. Podanie danych wskazanych jako wymagane (adres e-mail) jest zawsze dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ale jest konieczne aby uczestniczyć w Programie lub otrzymywać informacje o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe. Konsekwencją niepodania danych wskazanych jako obligatoryjne będzie odmowa zawarcia umowy i brak możliwości uczestnictwa w Programie lub brak możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń i korzyści marketingowych. Podając dane oznaczone jako fakultatywne (w szczególności w postaci imienia i nazwiska, kodu pocztowego, nr telefonu, płci dziecka, daty urodzenia dziecka) Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Ich podanie jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ale konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń i korzyści marketingowych.


5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy (do zakończenia uczestnictwa w Programie), a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami administratora – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez administratora, chyba, że wcześniej Uczestnik cofnie zgodę.


6. W przypadku gdy Organizator przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora nie będzie ich dłużej przetwarzać dla tych celów, jeżeli Uczestnik wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.


7. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, Uczestnik może wycofać zgodę w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w ustawieniach Konta Uczestnika, bądź złożenie oświadczenia w sklepie 5.10.15. lub napisanie na adres: dane.osobowe@51015kids.eu, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w związku z Programem, jednak na stronie internetowej Programu znajdują się wtyczki serwisów społecznościowych. W związku z ich wykorzystaniem dane mogą zostać przekazane do państw trzecich, gdyż ich dostawcy mogą mieć siedzibę poza EOG lub mają siedzibę̨ w EOG, lecz przetwarzają dane poza EOG. W takim przypadku przekazywanie danych odbywa się tylko do państw trzecich co do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają̨ one odpowiedni poziom ochrony lub poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.


10. Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmioty prowadzące systemy do mailowego i SMS-owego marketingu, podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne administratora w celu obsługi Programu, administratorzy serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest


11. W ramach przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, Administrator wykorzystuje profilowanie, które oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu danych osobowych Uczestnika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego wyborów zakupowych, preferencji zakupowych, zainteresowań.


12. W przypadku udzielania zgody Uczestnika na otrzymywanie treści marketingowych drogą elektroniczną (e-mail i sms/mms) Organizator będzie mógł rekomendować wybrane dla Uczestnika produkty oraz dostosowywać kierowane do Uczestnika oferty na podstawie profilowania, w tym analizy historii jego zakupów i aktywności w Portalu lub w Sklepie Internetowym. Dzięki temu Uczestnik będzie otrzymywać oferty dotyczące produktów, którymi może być zainteresowany.


13. W razie wysyłki newslettera dotyczącego produktów i usług partnerów biznesowych Organizatora, Organizator będzie kierował wiadomości dotyczące ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny, co może obejmować oferty jego partnerów biznesowych m.in. z następujących branż / działów: branża odzieżowa i obuwnicza (oferty innych marek), branża finansowa, edukacyjna, kosmetyczna (kosmetyki, środki czystości / higieny), medyczna, turystyczna, informacje z zakresu żywienia (żywność, karmienie, suplementy diety), zdrowie i uroda, wyposażenie dla domu, sport, fitness i rekreacja, spa, animacja, rozrywka, RTV, AGD, gry komputerowe i dodatki wirtualne, ubezpieczenia, zabawki, książki, muzyka i inne usługi.


14. W przypadku udzielania zgody Uczestnika na dostęp do indywidualnych ofert cenowych i Rabatów Organizator będzie mógł wyświetlać w Sklepie Internetowym niedostępne dla innych Uczestników oferty oraz proponować produkty w indywidualnie ustalonych dla danego Uczestnika cenach. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie treści marketingowych drogą elektroniczną, o której mowa w punkcie powyżej, indywidualne oferty cenowe i Rabaty będą równie wysyłane poprzez e-mail i sms/mms. Indywidualne oferty cenowe będą prezentowane w oparciu o zautomatyzowaną decyzję podejmowaną na podstawie analizy m.in. historii zakupowej, aktywności w Portalu lub w Sklepie Internetowym oraz podanych w formularzu danych osobowych. Oznacza to, że Uczestnik po wyrażeniu zgody może widzieć Produkty KOMEX w innej cenie (po automatycznym zastosowaniu spersonalizowanego Rabatu) niż pozostali Uczestnicy, którzy posiadają inną historię zakupową lub podejmowali inną aktywność w Portalu lub w Sklepie Internetowym. Stosowane przez Organizatora metody podejmowania decyzji są regularnie testowane, aby zapewnić ich rzetelność, skuteczność i bezstronność. W zakresie, w jakim Organizator będzie podejmował zautomatyzowane decyzje w oparciu o analizę danych osobowych Uczestnika, Uczestnik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, a także do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

§ 16. Zmiany Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):


a) zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora;


b) konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora;


c) zmiana sposobu prowadzenia Programu (w tym przyznawania Rabatów), korzystania z Kart Klubu 5.10.15. w ramach Programu lub zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznym (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);


d) wprowadzenie w ramach Programu dodatkowych Rabatów (innych niż Rabaty określone w niniejszym Regulaminie);


e) ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;


f) zmiana formy prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora;


g) wystąpienie nieścisłości, bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu, które wymagają doprecyzowania jego treści;


h) połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie.


2. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Organizator, powiadomi Uczestników o zmianach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Niezależnie, Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu przez ogłoszenie w Placówkach 5.10.15. i w Sklepie Internetowym.


3. Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Programie, Uczestnik może dokonać drogą e-mailową na adres obsluga.klub@51015kids.eu lub pocztą tradycyjną na adres: KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ul. Bysławskiej 82 z dopiskiem „Klub 5.10.15.”, a także zgłaszając takie oświadczenie w Placówkach 5.10.15.


4. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie i bez podawania powodów.

§ 17. Zakończenie Programu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):


a) zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;


b) konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;


c) obiektywna ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;


d) zastąpienie Programu inną ekwiwalentną formą prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora.


2. O decyzji Organizatora dotyczącej zakończenia prowadzenia Programu Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w żadnym razie nie krótszym niż 14 dni przed jego planowanym zakończeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Niezależnie, Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu przez ogłoszenie w Placówkach 5.10.15. i w Sklepie Internetowym.

§ 18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Organizatora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Organizatora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator każdorazowo przekaże Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Organizator nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Uczestnika spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.


3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Uczestnika, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.


4. Uczestnik może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.


5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Uczestnik może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).).


6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Uczestnik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

§ 19. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w Placówkach 5.10.15., w siedzibie Organizatora, jak również pod adresem internetowym www.klub51015kids.eu.


2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (04-993), przy ul. Bysławskiej 82, adres e-mail: obsluga.klub@51015kids.eu. Z Organizatorem można się skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 123 02 82.


3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z Programem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.


4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


5. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę z Organizatorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ochrony przyznanej im na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.


Aktualnie obowiązujący regulamin programu lojalnościowego od dnia 15.08.2022r. w formie pliku znajdziesz tutaj.

Poprzednie obowiązujące regulaminy serwisu dostępne są tutaj.