NOC OKAZJI -70%

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Wybierz język:

pl

Wybierz walutę:

PLN

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.04.2020 r.
(zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną http://www.51015kids.eu/ oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów.

2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. eREZERWACJA – rezerwacja przez Klienta Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego podczas wizyty w sklepie stacjonarnym KOMEX będącym Punktem C&C;

b. KLIENT – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo działająca przez prawidłowo umocowaną osobę osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie Internetowym, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności, z zastrzeżeniem, że co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

c. KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d. KONTO KLIENTA – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego; oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznych Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Klient loguje się na swoje Konto Klienta po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

e. NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Klientowi, za zgodą Klienta, informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, Promocjach oraz innych informacji handlowych, na podany przez Klienta adres e-mail lub smsem (z zastrzeżeniem wyrażenia odpowiednich zgód);

f. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny. Produkty są dostarczane z magazynu 5.10.15.;

g. PRODUKT PARTNERA – produkty partnerów handlowych KOMEX, dostarczane bezpośrednio z magazynu danego partnera. Sprzedawcą Produktów Partnera jest KOMEX. Postanowienia dotyczące Produktów stosuje się odpowiednio do Produktów Partnera, chyba że w ramach danego postanowienia zastrzeżono inaczej;

h. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

i. PUNKT C&C – położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny punkt handlowy prowadzony pod marką 5.10.15. umożliwiający w szczególności odbiór zamówionych Produktów w opcji click and collect. Lista Punktów C&C jest dostępna na stronie internetowej https://www.51015kids.eu/point_of_sale;

j. PUNKT ODBIORU – oznaczone miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty. Punktem Odbioru może być w szczególności placówka pocztowa, paczkomat, placówka operacyjna sieci DPD, przy czym każdorazowo informacje o dostępnych aktualnie Punktach Odbioru znajdują się w zakładce Dostawa oraz formularzu Zamówienia;

k. REGULAMIN – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

l. SKLEP INTERNETOWY – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez KOMEX, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL;

m. SPRZEDAWCA/KOMEX – KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04 – 993 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321389, NIP: 526-26-43-581, REGON: 015228059, kapitał zakładowy: 2 773 500 PLN (w pełni opłacony), NUMER BDO (baza danych odpadowych) 000021555, tel.: +48 22 647 88 01, e-mail: obsluga@51015kids.eu;

n. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki;

o. USŁUGA ELEKTRONICZNA/ USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

p. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) dostęp do komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa (we wskazanych lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 80) lub Mozilla Firefox (min. wersja 74) lub Safari (min. wersja 13.0.1.), (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Internetowym Klient musi posiadać ważny i aktywny adres e-mail. Strona internetowa Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości odbioru zamówionych Produktów w Punkcie C&C Klient musi posiadać urządzenie mobilne umożliwiające odbiór wiadomości sms;

q. ZAMÓWIENIE – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Produktów.

II. Biuro Obsługi Klienta

KOMEX prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22) 123 02 81 oraz pod adresem e-mail: obsluga@51015kids.eu. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

III. Usługi Elektroniczne

1. KOMEX świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu Internetowego indywidualnego Konta Klienta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności;
b. umożliwienie Klientowi składania Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym;
c. otrzymywanie przez Klienta Newslettera.
2. W ramach Sklepu Internetowego KOMEX zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep Internetowy usług dobrowolne i bezpłatne.
4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i w języku polskim.
5. Konto Klienta umożliwia w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres obsluga@51015kids.eu lub pisemnie na adres KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, żądanie rozwiązania umowy, podając dane identyfikacyjne Klienta tj., adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
7. KOMEX może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień III.10 i III.11. Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez KOMEX umotywowane obiektywnymi względami.
8. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji Zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez KOMEX usług.
9. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi świadczonymi przez KOMEX można składać w szczególności telefonicznie pod numerem (22) 123 02 81 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail obsluga@51015kids.eu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. KOMEX rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, KOMEX zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku KOMEX jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację KOMEX przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez KOMEX w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu Internetowego treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

IV. Newsletter

1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Internetowy Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep Internetowy na podany przez Klienta adres e-mail.

2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres obsluga@51015kids.eu. podając adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

V. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 8:00-16:00.

2. Sklep Internetowy umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy (w przypadku zakupu Produktów Partnera, niektóre ze sposobów dostawy oferowane przez KOMEX dla Produktów mogą nie być dostępne). W przypadku wyboru sposobu dostawy polegającego na odbiorze Produktów w Punkcie C&C lub w Punkcie Odbioru, Klient wybiera z listy miejsce, w którym nastąpi odbiór Produktów;

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.

d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.

e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”).

f. Sklep Internetowy w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, a następnie kolejną z informacją o przyjęciu oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.

3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep Internetowy formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep Internetowy przed wprowadzeniem zmian.

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez KOMEX do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany fakturą VAT.

7. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem są określone na stronie każdego Produktu.

VI. Dostawa Produktów

1. Przesyłka zawierająca Produkty dostarczana jest:
a. bezpośrednio na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia;
b. do wybranego przez Klienta z listy udostępnionej w formularzu Zamówienia Punktu C&C;
c. do wybranego przez Klienta z listy udostępnionej w formularzu Zamówienia Punktu Odbioru.
Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta Zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres obsluga@51015kids.eu, przy czym KOMEX może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany.
3. KOMEX oferuje następujące dostawy Produktów do Klienta.
a. przesyłka kurierska;
b. przesyłka pocztowa;
c. dostawa do Punktów C&C;
d. dostawa do Punktów Odbioru.
4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub rodzaju Produktu (w tym w przypadku Zamówienia obejmującego Produkty Partnera). Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte (np. jeżeli Klient złoży zamówienie obejmujące zarówno Produkty, jak i Produkty Partnera).
5. Szczegółowe informacje o oferowanych w Sklepie Internetowym formach dostawy (sposobie spełnienia świadczenia przez KOMEX) znajdują się w zakładce Dostawa, każdorazowo na stronie danego Produktu oraz w ramach formularzu Zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży w zakresie Produktów. Dostępne sposoby dostawy mogą różnić się w zależności od kategorii Produktów. Niektóre sposoby dostawy mogą być czasowo zawieszone lub wyłączone.
6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia Produktów do wybranego Punktu C&C, lub Punktu Odbioru Umowa Sprzedaży Produktów jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w wyznaczonym terminie. Nieodebranie przez Klienta Produktów w wyznaczonym terminie powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a KOMEX zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki KOMEX uzyskał zapłatę od Klienta.
7. Dostawa Produktów Partnera następuje bezpośrednio z magazynu partnera handlowego KOMEX. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia obejmującego zarówno Produkty oraz Produkty Partnera, dostawa zamówionych towarów nastąpi w oddzielnych przesyłkach – Produkty Partnera zostaną dostarczone z magazynu Partnera, a Produkty – z magazynu KOMEX. KOMEX nie oferuje dostarczenia Produktów Partnera do Punktów C&C.
8. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez KOMEX oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez KOMEX, liczony jest od momentu potwierdzenia przez KOMEX przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez KOMEX przesyłki zawierającej Produkty i wynosi 1 – 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce http://www.51015kids.eu/warunki-dostawy. W przypadku Produktów Partnera, czas realizacji Zamówienia oraz czas dostarczenia Produktów Partnera przez przewoźnika może być odmienny – każdorazowo jednak czas dostawy poszczególnych Produktów Partnera (łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktów Partnera) zostanie jednoznacznie określony w sposób jasny i zrozumiały najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość.
9. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że warunki Promocji w odniesieniu do danego rodzaju dostawy będą stanowiły inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Internetowym Produktu w zakładce Dostawa. Zamówione w Sklepie Internetowym Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych w zakładce http://www.51015kids.eu/warunki-dostawy oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu (zakładka Dostawa). Produkty Partnera są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że na podstronie danego Produktu Partnera wskazano inaczej (zakładka Dostawa). Ewentualne ograniczenia dotyczące dostarczania Produktów Partnera zostaną wyraźnie wskazane najpóźniej na początku składania Zamówienia przez Konsumenta.

VII. Sposób i termin zapłaty za Produkty

1. Ceny w Sklepie Internetowym określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.

2. Klient ma możliwość dokonania płatności w każdy sposób udostępniony przez Sklep Internetowy w trakcie składania przez niego Zamówienia. KOMEX każdorazowo udostępnia informacje o oferowanych sposobach płatności w zakładce https://www.51015kids.eu/formy-platnosci.

3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPo, termin płatności wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży). W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności we wskazanym wyżej terminie KOMEX przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. W wykonaniu prawa odstąpienia na tej podstawie KOMEX prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas składania Zamówienia.

4. KOMEX może wprowadzić w ramach Sklepu Internetowego okresowe Promocje. Produkty Partnera mogą zostać wyłączone z zakresu Promocji bądź objęte oddzielną Promocją – każdorazowo na odrębnie ustalonych zasadach.

VIII. Rezerwacja Produktów w Punktach C&C

1. Podczas wizyty w Punkcie C&C, Klient ma możliwość dokonania eRezerwacji Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego. Informacja o dostępności danego Produktu jest udzielana Klientowi przez pracowników Punktu C&C. Złożenie eRezerwacji odbywa się przy równoczesnej fizycznej obecności Klienta oraz przedstawiciela KOMEX (obsługi Punktu C&C). eRezerwacja nie obejmuje Produktów Partnera.
2. eRezerwacja Produktów nie oznacza zawarcia między KOMEX a Klientem Umowy Sprzedaży Produktów ani zobowiązania Klienta do zawarcia takiej Umowy Sprzedaży. W przypadku dokonania eRezerwacji, zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów objętych eRezerwacją następuje w wyniku czynności dokonywanych samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Punktu C&C.
3. Klient może złożyć eRezerwację w każdym Punkcie C&C w godzinach jego otwarcia.
4. W celu złożenia eRezerwacji:
a. Klient zgłasza obsłudze Punktu C&C chęć dokonania eRezerwacji wybranych Produktów;
b. Klient podaje obsłudze Punktu C&C dane niezbędne do złożenia eRezerwacji. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak niezbędne celem złożenia eRezerwacji. Do dokonania eRezerwacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i wskazanie aktywnego adresu e-mail. Do Klienta posiadającego Konto Klienta przed dokonaniem eRezerwacji, KOMEX wyśle wiadomość sms celem dokonania autoryzacji. Wiadomość sms zawierająca kod niezbędny do przeprowadzenia autoryzacji zostanie przesłana do Klienta na numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta i zapisany w Koncie Klienta przed dokonaniem eRezerwacji. Klient udostępni obsłudze Punktu C&C treść otrzymanej wiadomości sms (unikalny kod), a obsługa przeprowadzi autoryzację niezbędną do dokonania eRezerwacji;
c. przed złożeniem eRezerwacji Klient zapoznaje się z warunkami składania i realizowania eRezerwacji oraz akceptuje ich treść;
d. obsługa Punktu C&C w trakcie składania eRezerwacji udziela Klientowi informacji o cenie Produktów objętych eRezerwacją, wysokości kosztów wybranego przez Klienta sposobu dostawy, a także o całkowitej wartości eRezerwacji;
e. Klient wyraża zgodę na złożenie eRezerwacji.
5. Po wprowadzeniu przez obsługę Punktu C&C eRezerwacji do systemu informatycznego, na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania eRezerwacji albo odpowiednio na adres e-mail użyty przy rejestracji Konta Klienta, zostanie przez KOMEX wysłana wiadomość e-mail, zawierająca link, którego kliknięcie spowoduje przeniesienie na stronę internetową http://www.51015kids.eu/, za pośrednictwem której Klient może kupić Produkty objęte eRezerwacją. Klient dokonuje wyboru formy płatności za Produkty. Klient może w każdym czasie zrezygnować z eRezerwacji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Złożenie eRezerwacji nie nakłada na Klienta zobowiązania do zawarcia Umowy Sprzedaży. Usługa eRezerwacji jest świadczona przez KOMEX jednorazowo przez okres 24 godzin. Klient zawiera Umowę Sprzedaży na Produkty objęte eRezerwacją za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klient może dodać do koszyka również inne Produkty i zawrzeć Umowę Sprzedaży na Produkty objęte eRezerwacją oraz Produkty wybrane dodatkowo podczas procesu złożenia Zamówienia.
6. Umowa Sprzedaży w zakresie Produktów objętych eRezerwacją może zostać zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez okres 24 godzin od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej link umożliwiający złożenie Zamówienia.
7. Świadczenie przez KOMEX usługi eRezerwacji jest nieodpłatne i nie ma charakteru ciągłego (ma charakter jednorazowy). Usługa eRezerwacji zostaje zakończona z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, z chwilą rezygnacji przez Klienta z eRezerwacji lub z chwilą zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowy Sprzedaży Produktów objętych eRezerwacją (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Klient może złożyć reklamację w zakresie usługi eRezerwacji na zasadach określonych w punkcie III. 9. Regulaminu.

IX. Stosowana przez KOMEX procedura rozpatrywania reklamacji

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
2. Na KOMEX ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od KOMEX z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność KOMEX z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez KOMEX druku reklamacyjnego, który jest mu dostarczany wraz z Zamówieniem, jest to jednak fakultatywne.
5. KOMEX jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawą (rękojmia).
6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że KOMEX niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
- żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. KOMEX jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez KOMEX usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KOMEX. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt KOMEX dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: SPEDIMEX – Dział Zwrotów 5.10.15. , Budynek nr 2, Sosnowiec 1B, 95-010 Stryków. W przypadku Produktów Partnera, adres na który Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt zostanie wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera oraz każdorazowo wskazany przez KOMEX w przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie Produktów Partnera (np. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta).
9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a KOMEX nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. KOMEX odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

X. Adres, pod którym Konsument może składać reklamacje dotyczące Produktów

1. Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres: KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04 – 993 Warszawa, za pomocą wiadomości e-mail na adres: obsluga@51015kids.eu. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon lub faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, KOMEX skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. W przypadku zgłoszenia reklamacji w zakresie Produktów Partnera, w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez KOMEX, ze względów logistyczno – organizacyjnych prosimy o przekazanie zgłoszenia roszczenia w zakresie wad Produktów Partnera bezpośrednio na adres wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera jako adres do zgłoszenia reklamacji. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi KOMEX do rozpatrzenia reklamacji (zgłoszenia z tytułu rękojmi) skierowanej bezpośrednio do KOMEX.

3. KOMEX może udostępnić Klientowi możliwość zgłoszenia w Punkcie C&C zgłoszenie reklamacyjnego w zakresie Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym. Informacja o takiej możliwości zostanie każdorazowo zamieszczona w zakładce Reklamacje.

XI. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając KOMEX oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez KOMEX druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: obsluga@51015kids.eu. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: KOMEX S.A., ul. Bysławska 82, 04 – 993 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w zakresie Produktów Partnera, ze względów logistyczno–organizacyjnych prosimy o przekazanie w miarę możliwości oświadczenia o odstąpieniu bezpośrednio na adres e-mail (w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail) lub adres korespondencyjny (w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną) wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera jako adres do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. KOMEX ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. KOMEX dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. KOMEX może w ramach Promocji lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez KOMEX od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, KOMEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (paragon lub faktura).
8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KOMEX, KOMEX nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić KOMEX zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez KOMEX do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że KOMEX – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
10. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres:
MAGAZYN SPEDIMEX, Dział Zwrotów 5.10.15.
Budynek nr 2,
Sosnowiec 1B,
95-010 Stryków
w przypadku odesłania Produktów Partnera – na adres wskazany na formularzu dołączanym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera.
11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że KOMEX w ramach odrębnych warunków Promocji określonych w regulaminie Promocji zgodzi się ponieść takie koszty. W przypadku odstąpienia od całości lub części Zamówienia obejmującego zarówno Produkty, jak i Produkty Partnera, prosimy o odesłanie poszczególnych towarów na adres o których mowa w punkcie 10 powyżej – w miarę możliwości zgodnie z tym czy są to Produkty KOMEX czy Produkty Partnera i których Partnerów.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. KOMEX zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
13. KOMEX może udostępnić Klientowi możliwość dokonania w Punkcie C&C zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym. Informacja o takiej możliwości zostanie każdorazowo zamieszczona w zakładce Zwroty.

XII. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c. której przedmiotem świadczenia (Produktami) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XIII. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu koszyk poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK wskazany w pkt II.

2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

XIV. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.51015kids.eu/regulamin-serwisu oraz w siedzibie spółki KOMEX S.A. w Warszawie, przy ul. Bysławska 82. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf oraz *doc a także sporządzić jego wydruk.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

XV. Postanowienia końcowe

1. Umowa Sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.

2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2020 r.

3. KOMEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez KOMEX wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a KOMEX;

b. konieczność dostosowania działalności KOMEX do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności KOMEX organu administracji publicznej lub
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności KOMEX wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a KOMEX;

c. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych przez KOMEX spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez KOMEX Usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez KOMEX dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie KOMEX lub zmiana innych danych identyfikacyjnych KOMEX określonych w Regulaminie.

4. KOMEX poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i KOMEX Umów Sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, KOMEX udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu Internetowego Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy KOMEX a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KOMEX.

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy KOMEX a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.51015kids.eu/regulamin-serwisu skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

XVI. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a KOMEX może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział KOMEX w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania KOMEX do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, KOMEX każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli KOMEX nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a KOMEX.

3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez KOMEX.

4. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

XVII. Faktury elektroniczne

1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie (przesyłanie) przez KOMEX faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiada Klient.

2. Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

3. Wycofanie zgody oznacza brak akceptacji Regulaminu i tym samym brak możliwości skorzystania z usług KOMEX.

4. KOMEX wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat [KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04 – 993 Warszawa, adres e-mail obsluga@51015kids.eu]

- Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

- Data zawarcia umowy()/odbioru()

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.REGULAMIN SERWISU w brzmieniu obowiązującym do dnia 08.04.2020.

REGULAMIN SERWISU w brzmieniu obowiązującym do dnia 02.02.2020.

REGULAMIN SERWISU w brzmieniu obowiązującym do dnia 01.01.2020.

REGULAMIN SERWISU w brzmieniu obowiązującym do dnia 05.04.2019.

REGULAMIN SERWISU w brzmieniu obowiązującym do dnia 12.04.2018.

REGULAMIN SERWISU w brzmieniu obowiązującym do dnia 15.09.2017.

REGULAMIN SERWISU w brzmieniu obowiązującym do dnia 07.07.2017.

REGULAMIN SERWISU w brzmieniu obowiązującym do dnia 12.03.2017.

 
BLOG

Mamo, Tato – wspieramy Cię aktywnie w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem.

www.51015kids.eu/blog
Bądź z nami na

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.