Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin serwisu w brzmieniu obowiązującym od dnia 20.03.2024 r.

(zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną https://www.51015kids.eu oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów.

2. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu lub w znaczeniu wynikającym z Regulaminu Programu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. APLIKACJA – oprogramowanie pod nazwą „5.10.15. zakupy dla rodziny ”, udostępniane Klientowi przez KOMEX do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki internetowej;

b. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

c. eREZERWACJA – rezerwacja przez Klienta Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, Aplikacji podczas wizyty w sklepie stacjonarnym KOMEX będącym Punktem C&C;

d. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo działająca przez prawidłowo umocowaną osobę osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie Internetowym oraz w Aplikacji, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności, z zastrzeżeniem, że co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

e. KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

.f KONTO KLIENTA – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego lub Aplikacji; oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Klient loguje się na swoje Konto Klienta po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub w Aplikacji lub po dokonaniu rejestracji Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym 5.10.15. zgodnie z Regulaminem Programu. Wraz z rejestracją i utworzeniem Konta Klienta, Klient otrzymuje jednocześnie prawo do bezpłatnego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym 5.10.15. stanowiącym funkcjonalność Konta Klienta jako jego część i uzupełnienie pod adresem https://www.klub51015kids.eu. Szczegółowe warunki korzystania z Programu Lojalnościowego 5.10.15. opisane zostały w Regulaminie Programu.

g. NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Klientowi, za zgodą Klienta, informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, Aplikacji, Promocjach oraz innych informacji handlowych, na podany przez Klienta adres e-mail lub smsem (z zastrzeżeniem wyrażenia odpowiednich zgód);

h. PRODUKT – artykuły (odzież, obuwie i akcesoria) oferowane do sprzedaży w Placówkach 5.10.15. oraz w Sklepie Internetowym, w Aplikacji, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny. Postanowienia dotyczące Produktów stosuje się odpowiednio do Produktów KOMEX i Produktów Partnera, chyba że w ramach danego postanowienia zastrzeżono inaczej;

i. PRODUKT KOMEX– artykuły (odzież, obuwie i akcesoria) marki KOMEX (5.10.15., lincoln&sharks by 5.10.15. family concept by 5.10.15., max&mia by 5.10.15) oferowane do sprzedaży w Placówkach 5.10.15. oraz w Sklepie Internetowymi Aplikacji, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny.

j. PRODUKT PARTNERA – produkty partnerów handlowych KOMEX, niebędące produktami marek KOMEX. Sprzedawcą Produktów Partnera jest KOMEX;

k. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego i Aplikacji obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

l. PRZERWA TECHNICZNA – czasowe wyłączenie funkcjonalności Sklepu Internetowego lub Aplikacji w całości lub w części, związane z awarią Sklepu Internetowego lub Aplikacji, w tym serwerów Aplikacji, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Sklepu Internetowego lub Aplikacji, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług Elektronicznych;

m. PUNKT C&C – położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny punkt handlowy prowadzony pod marką 5.10.15. umożliwiający w szczególności odbiór zamówionych Produktów w opcji click and collect. Lista Punktów C&C jest dostępna na stronie internetowej https://www.51015kids.eu/outpost;

n. PUNKT ODBIORU – oznaczone miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty. Punktem Odbioru może być w szczególności placówka pocztowa, paczkomat, placówka operacyjna sieci DPD, przy czym każdorazowo informacje o dostępnych aktualnie Punktach Odbioru znajdują się w zakładce Dostawa oraz formularzu Zamówienia;

o. REGULAMIN – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w zakresie Programu Lojalnościowego 5.10.15. uzupełnia go Regulamin Programu Lojalnościowego dostępny pod adresem https://www.51015kids.eu/regulamin-programu-lojalnosciowego. Akceptacja Regulaminu oznacza jednoczesną akceptację uzupełniającego go szczegółowego Regulaminu Programu, opisującego m.in. warunki zbierania punktów i wymiany ich na rabaty;

p. REGULAMIN PROGRAMU – regulamin Programu Lojalnościowego dostępny pod linkiem https://www.51015kids.eu/regulamin-programu-lojalnosciowego, uzupełniający REGULAMIN w zakresie szczegółowych postanowień dotyczących warunków Programu Lojalnościowego. Regulamin Programu stanowi część Regulaminu – poprzez akceptację Regulaminu Klient akceptuje Regulamin Programu.

r. SKLEP INTERNETOWY – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez KOMEX, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL;

s. SPRZEDAWCA/KOMEX – KOMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321389, NIP: 526-26-43-581, REGON: 015228059, kapitał zakładowy: 2 773 500 PLN (w pełni opłacony), NUMER BDO (baza danych odpadowych) 000021555, tel.: +48 22 647 88 01, e-mail: [email protected];

t. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki;

u. TREŚCI – informacje przekazywane przez Klientów w ramach udostępnionych przez KOMEX usług pośrednich w rozumieniu DSA np. komentarze pod wpisami na blogu lub w mediach społecznościowych KOMEX, zamieszanie opinii o zakupionych produktach;

w. USŁUGA ELEKTRONICZNA/ USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

y. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, Aplikacji, korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) dostęp do komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa – w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego rekomendowane jest posługiwanie się przeglądarką w najnowszej wersji oferowanej przez danego producenta: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, gdyż przy użyciu wcześniejszych wersji przeglądarki internetowej niektóre dodatkowe funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą działać w ograniczonym zakresie; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Klient musi posiadać ważny i aktywny adres e-mail. Strona internetowa Sklepu Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości odbioru zamówionych Produktów w Punkcie C&C Klient musi posiadać urządzenie mobilne umożliwiające odbiór wiadomości sms;

z. ZAMÓWIENIE – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego i w Aplikacji, określający Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Produktów i korzystania z Programu Lojalnościowego.

II. Biuro Obsługi Klienta

KOMEX prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22) 123 02 81 oraz pod adresem e-mail: [email protected]. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

III. Punkt Kontaktowy

KOMEX wyznaczył i prowadzi Punkt Kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych , a także z Klientami korzystającymi ze Sklepu Internetowego i Aplikacji. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e mail: [email protected]. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

IV. Usługi Elektroniczne

1. KOMEX świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji indywidualnego Konta Klienta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności, w tym z Programu Lojalnościowego i naliczania punktów lojalnościowych podczas zakupów jako zarejestrowany Klient;

b. umożliwienie Klientowi składania Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym oraz w Aplikacji;

c. korzystanie z koszyka;

d. przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym oraz w Aplikacji;

e. usługa przypomnienia o „porzuconym” koszyku dostępna dla Klientów, którzy nie posiadają Konta Klienta, ale którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym Newslettera, lub dla Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, polegająca na przypomnieniu Klientowi o niedokończonym Zamówieniu i pozostawieniu Produktów w koszyku za pomocą wiadomości e-mail lub sms wysłanych przez KOMEX na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Klienta, w krótkim czasie od daty „porzucenia” koszyka przez Klienta;

f. komunikator w postaci chatu online pozwalający na komunikowanie się Klienta z KOMEX;

g. prezentowanie Klientom skróconych, uproszczonych zbiorczych statystyk lub list dotyczących zainteresowania poszczególnymi Produktami (np. prezentacja najpopularniejszych Produktów);

h. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, w zależności od udzielenia przez Klienta zgody;

i. prezentowanie Klientom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”);

j. udostępnienie Programu Lojalnościowego 5.10.15., w którym udział jest bezpłatny i stanowi część Konta Klienta, pozwalając m.in. automatycznie naliczać punkty za zakupy zarejestrowanym Klientom, którego szczegółowe zasady określa Regulamin Programu. Punkty będą naliczane automatycznie zarejestrowanym Klientom (zarejestrowanym Uczestnikom Programu), a aby sprawdzić m.in. bieżącą liczbę punktów, Klient powinien zalogować się na stronie https://www.klub51015kids.eu lub w Aplikacji.

k. umożliwienie publikowania Treści.

2. W ramach Sklepu Internetowego oraz Aplikacji KOMEX zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie Internetowym i w Aplikacji. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep Internetowy i Aplikację usług dobrowolne i bezpłatne.

4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta Klienta (a w tym uzupełniającego go Konta Uczestnika Programu) zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięcia przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i w języku polskim.

5. Konto Klienta umożliwia w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym i w Aplikacji, jak i udział w Programie Lojalnościowym 5.10.15., w tym automatyczne naliczanie punktów za zakupy Klientów zgodnie z Regulaminem Programu.

6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyn, zgłaszając pod adres [email protected] lub pisemnie na adres KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, żądanie rozwiązania umowy, podając dane identyfikacyjne Klienta, tj. adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta, Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu. Żądanie rozwiązania umowy o usługę Konta Klienta jest równoznaczne z zakończeniem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym 5.10.15., który stanowi funkcjonalność Konta Klienta.

7. KOMEX może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14-dniowym okresem wypowiedzenia, z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień IV.10, IV.11., XVII Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez KOMEX umotywowane obiektywnymi względami.

8. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji Zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez KOMEX usług.

9. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi świadczonymi przez KOMEX można składać w szczególności telefonicznie pod numerem (22) 123 02 81 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość pod adres e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładnego opisu i powodu reklamacji / pytania. KOMEX rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, KOMEX zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku KOMEX jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację KOMEX przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez KOMEX w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

11. KOMEX zapewnia możliwość publikowania opinii na temat Produktu wyłącznie Klientom posiadającym Konta Klienta, którzy dokonali zakupu danego Produktu w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji.

12. Opinie na temat Produktów mogą być publikowane wyłącznie przez Klientów po zalogowaniu do Konta Klienta. Opinie mogą zostać dodane w zakładce „Oceny i opinie”, po wpisaniu numeru zamówienia danego Produktu.

V. Działania marketingowe, w tym Newsletter

1. Jeżeli Klient zapisze się do Newslettera, KOMEX świadczy na jego rzecz usługę drogą elektroniczną, która polega na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail lub sms/mms z treściami marketingowymi, w tym informacji dostosowanych do preferencji Klienta, np. o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących produktów i usług KOMEX oraz produktów i usług partnerów biznesowych KOMEX, dotyczących ofert dla dzieci, mamy i całej rodziny. W celu otrzymywania Newslettera od KOMEX Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail, a ewentualnie także numeru telefonu w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisuję się!” lub wyrażenie tej zgody w inny sposób wskazany w Sklepie Internetowym oraz w Aplikacji (zaznaczenie właściwego checkboxa).

2. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez KOMEX na podany przez Klienta adres e-mail następuje zapis do Newslettera. Do przesyłania profilowanego Newslettera będzie wykorzystywana w szczególności analiza historii zakupów Klienta i jego aktywność w Sklepie Internetowym i w Aplikacji.

3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta drogą e-mailową, dokonując odpowiednich zmian w panelu Konta Klienta, po jego uprzednim uwierzytelnieniu w tymże panelu lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres [email protected], podając adres e-mail lub numer telefonu Klienta, na który wysyłany jest Newsletter. W momencie rezygnacji z otrzymywania Newslettera Klient decyduje, czy chce zrezygnować z wybranego kanału komunikacji, którym otrzymywał Newsletter, czy też chce całkowicie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

4. Klient, który posiada Konto Klienta może również wyrazić zgodę na dostęp do indywidualnych ofert cenowych i rabatów, niedostępnych dla innych Klientów lub obejmujących propozycje Produktów w indywidualnie ustalonych celach, które będą wyświetlane w Koncie Klienta lub w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji. W takim przypadku indywidualne oferty cenowe będą prezentowane w oparciu o zautomatyzowaną decyzję podejmowaną na podstawie analizy danych, w szczególności obejmującą historię zakupową Klienta, jego aktywność w Sklepie Internetowym, w Aplikacji, dane zawarte w formularzu danych osobowych. W celu uzyskania dostępu do indywidualnych ofert cenowych i rabatów, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji we wskazanym tam sposób (zaznaczenie właściwego checkboxa). Stosowane przez KOMEX metody podejmowania decyzji są regularnie testowane, aby zapewnić ich rzetelność, skuteczność i bezstronność.

5. Dodatkowe informacje w zakresie wykorzystywania danych osobowych do działań marketingowych podejmowanych przez KOMEX znajdują się w polityce prywatności KOMEX.

VI. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.

2. Sklep Internetowy i Aplikacja umożliwiają Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka;

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. W przypadku wyboru sposobu dostawy polegającego na odbiorze Produktów w Punkcie C&C lub w Punkcie Odbioru, Klient wybiera z listy miejsce, w którym nastąpi odbiór Produktów;

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;

d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia;

e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji (przycisk: „Zamawiam i płacę”);

f. Sklep Internetowy w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, a następnie kolejną z informacją o przyjęciu oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.

3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep Internetowy oraz Aplikację formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji.

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep Internetowy lub Aplikację przed wprowadzeniem zmian.

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego i w Aplikacji stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez KOMEX do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany fakturą VAT.

7. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem są określone na stronie każdego Produktu.

VII. Dostawa Produktów

1. Przesyłka zawierająca Produkty dostarczana jest:

a. bezpośrednio na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia;

b. do wybranego przez Klienta z listy udostępnionej w formularzu Zamówienia Punktu C&C;

c. do wybranego przez Klienta z listy udostępnionej w formularzu Zamówienia Punktu Odbioru.

Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta Zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected], przy czym KOMEX może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany.

2. KOMEX oferuje następujące sposoby dostawy Produktów do Klienta.

a. przesyłka kurierska;

b. przesyłka pocztowa;

c. dostawa do Punktów C&C;

d. dostawa do Punktów Odbioru.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub rodzaju Produktu (w tym w przypadku Zamówienia obejmującego Produkty Partnera). Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte (np. jeżeli Klient złoży zamówienie obejmujące zarówno Produkty, jak i Produkty Partnera).

4. Szczegółowe informacje o oferowanych w Sklepie Internetowym i w Aplikacji formach dostawy (sposobie spełnienia świadczenia przez KOMEX) znajdują się w zakładce Dostawa, każdorazowo na stronie danego Produktu oraz w ramach formularza Zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży w zakresie Produktów. Dostępne sposoby dostawy mogą różnić się w zależności od kategorii Produktów. Niektóre sposoby dostawy mogą być czasowo zawieszone lub wyłączone.

5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia Produktów do wybranego Punktu C&C, lub Punktu Odbioru Umowa Sprzedaży Produktów jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w wyznaczonym terminie. Nieodebranie przez Klienta Produktów w wyznaczonym terminie powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a KOMEX zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki KOMEX uzyskał zapłatę od Klienta.

6. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez KOMEX oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez KOMEX, liczony jest od momentu potwierdzenia przez KOMEX przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez KOMEX przesyłki zawierającej Produkty i wynosi 1 – 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce https://www.51015kids.eu/warunki-dostawy.

7. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że warunki Promocji w odniesieniu do danego rodzaju dostawy będą stanowiły inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Internetowym i w Aplikacji Produktu w zakładce Dostawa. Zamówione w Sklepie Internetowym lub w Aplikacji Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej wskazanych w zakładce https://www.51015kids.eu/warunki-dostawy oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu (zakładka Dostawa).

VIII. Sposób i termin zapłaty za Produkty

1. Ceny w Sklepie Internetowym i w Aplikacji określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy lub w Aplikacji stanowią inaczej.

2. Klient ma możliwość dokonania płatności w każdy sposób udostępniony przez Sklep Internetowy oraz Aplikację w trakcie składania przez niego Zamówienia. KOMEX każdorazowo udostępnia informacje o oferowanych sposobach płatności w zakładce https://www.51015kids.eu/formy-platnosci.

3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPo, termin płatności wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży). W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności we wskazanym wyżej terminie KOMEX przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. W wykonaniu prawa odstąpienia na tej podstawie KOMEX prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas składania Zamówienia.

4. KOMEX może wprowadzić w ramach Sklepu Internetowego lub Aplikacji okresowe Promocje. Produkty Partnera mogą zostać wyłączone z zakresu Promocji bądź objęte oddzielną Promocją – każdorazowo na odrębnie ustalonych zasadach.

IX. Rezerwacja Produktów w Punktach C&C

1. Podczas wizyty w Punkcie C&C, Klient ma możliwość dokonania eRezerwacji Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego i Aplikacji. Informacja o dostępności danego Produktu jest udzielana Klientowi przez pracowników Punktu C&C. Złożenie eRezerwacji odbywa się przy równoczesnej fizycznej obecności Klienta oraz przedstawiciela KOMEX (obsługi Punktu C&C).

2. eRezerwacja Produktów nie oznacza zawarcia między KOMEX a Klientem Umowy Sprzedaży Produktów ani zobowiązania Klienta do zawarcia takiej Umowy Sprzedaży. W przypadku dokonania eRezerwacji, zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów objętych eRezerwacją następuje w wyniku czynności dokonywanych samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji lub Punktu C&C.

3. Klient może złożyć eRezerwację w każdym Punkcie C&C w godzinach jego otwarcia.

4. W celu złożenia eRezerwacji:

a. Klient zgłasza obsłudze Punktu C&C chęć dokonania eRezerwacji wybranych Produktów;

b. Klient podaje obsłudze Punktu C&C dane niezbędne do złożenia eRezerwacji. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak niezbędne celem złożenia eRezerwacji. Do dokonania eRezerwacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i wskazanie aktywnego adresu e-mail. Do Klienta posiadającego Konto Klienta przed dokonaniem eRezerwacji, KOMEX wyśle wiadomość sms celem dokonania autoryzacji. Wiadomość sms zawierająca kod niezbędny do przeprowadzenia autoryzacji zostanie przesłana do Klienta na numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta i zapisany w Koncie Klienta przed dokonaniem eRezerwacji. Klient udostępni obsłudze Punktu C&C treść otrzymanej wiadomości sms (unikalny kod), a obsługa przeprowadzi autoryzację niezbędną do dokonania eRezerwacji;

c. przed złożeniem eRezerwacji Klient zapoznaje się z warunkami składania i realizowania eRezerwacji oraz akceptuje ich treść;

d. obsługa Punktu C&C w trakcie składania eRezerwacji udziela Klientowi informacji o cenie Produktów objętych eRezerwacją, wysokości kosztów wybranego przez Klienta sposobu dostawy, a także o całkowitej wartości eRezerwacji;

e. Klient wyraża zgodę na złożenie eRezerwacji.

5. Po wprowadzeniu przez obsługę Punktu C&C eRezerwacji do systemu informatycznego, na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania eRezerwacji albo odpowiednio na adres e-mail użyty przy rejestracji Konta Klienta, zostanie przez KOMEX wysłana wiadomość e-mail, zawierająca link, którego kliknięcie spowoduje przeniesienie na stronę internetową https://www.51015kids.eu, za pośrednictwem której Klient może kupić Produkty objęte eRezerwacją. Klient dokonuje wyboru formy płatności za Produkty. Klient może w każdym czasie zrezygnować z eRezerwacji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Złożenie eRezerwacji nie nakłada na Klienta zobowiązania do zawarcia Umowy Sprzedaży. Usługa eRezerwacji jest świadczona przez KOMEX jednorazowo przez okres 24 godzin. Klient zawiera Umowę Sprzedaży na Produkty objęte eRezerwacją za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Klient może dodać do koszyka również inne Produkty i zawrzeć Umowę Sprzedaży na Produkty objęte eRezerwacją oraz Produkty wybrane dodatkowo podczas procesu złożenia Zamówienia.

6. Umowa Sprzedaży w zakresie Produktów objętych eRezerwacją może zostać zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Aplikacji przez okres 24 godzin od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej link umożliwiający złożenie Zamówienia.

7. Świadczenie przez KOMEX usługi eRezerwacji jest nieodpłatne i nie ma charakteru ciągłego (ma charakter jednorazowy). Usługa eRezerwacji zostaje zakończona z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, z chwilą rezygnacji przez Klienta z eRezerwacji lub z chwilą zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji Umowy Sprzedaży Produktów objętych eRezerwacją (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Klient może złożyć reklamację w zakresie usługi eRezerwacji na zasadach określonych w punkcie IV. 9. Regulaminu.

X. Stosowana przez KOMEX procedura rozpatrywania reklamacji

1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym oraz Aplikacji mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

2. Na KOMEX ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu bez wad, zgodnego z Umową Sprzedaży.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od KOMEX z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność KOMEX z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za niezgodność Produktów z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez KOMEX druku reklamacyjnego, który jest mu dostarczany wraz z Zamówieniem, jest to jednak fakultatywne.

5. KOMEX jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży (rękojmia).

6. W odniesieniu do Produktów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 roku, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że KOMEX niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. KOMEX jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument lub osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zamiast zaproponowanego przez KOMEX usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub przedsiębiorcę uprawnionego zgodnie z pierwszą częścią zdania jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez KOMEX. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta, o którym mowa w zdaniu pierwszym inny sposób zaspokojenia.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt KOMEX dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: SPEDIMEX – Dział Zwrotów 5.10.15., Budynek nr 2, Sosnowiec 1B, 95-010 Stryków.

9. W odniesieniu do Produktów zakupionych od dnia 1 stycznia 2023 roku, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany Produktu na nowy. KOMEX jest zobowiązany naprawić lub wymienić Produkt w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10. KOMEX może zamiast zaproponowanej przez Klienta naprawy dokonać wymiany albo zamiast wymiany dokonać naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów ze strony KOMEX.

11. W sytuacji gdy naprawa lub wymiana Produktu na nowy zgodnie z pkt IX.10 powyżej będą niemożliwe do zrealizowania w rozsądnym czasie lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla KOMEX, KOMEX może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, o czym powiadomi Klienta. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

12. Wyłącznie w przypadku:

a. wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w pkt IX.11. powyżej;
b. gdy KOMEX próbował naprawić Produkt, ale brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal;
c. gdy KOMEX nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt IX.9-11.;
d. gdy brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest bardzo istotny;
e. gdy z oświadczenia KOMEX lub innych okoliczności wynika, że KOMEX nie naprawi lub wymieni Produktu w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

13. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zażąda wymiany lub naprawy Produktu, a KOMEX nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. KOMEX ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia Klientowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Roszczenie o wymianę lub naprawę Produktu przedawnia się z upływem sześciu lat, licząc od dnia stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

XI. Adres, pod którym Klient może składać reklamacje dotyczące Produktów

1. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży w szczególności listownie na adres: KOMEX S.A. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected]. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon lub faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, KOMEX skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi KOMEX do rozpatrzenia reklamacji (zgłoszenia z tytułu rękojmi) skierowanej bezpośrednio do KOMEX.

3. KOMEX może udostępnić Klientowi możliwość zgłoszenia w Punkcie C&C zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w Aplikacji. Informacja o takiej możliwości zostanie każdorazowo zamieszczona w zakładce Reklamacje.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w stosunku do Produktów zakupionych po 1 stycznia 2023 roku, jest obowiązany udostępnić KOMEX Produkt podlegający naprawie lub wymianie. KOMEX odbiera od Klienta Produkt na swój koszt.

XII. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu Internetowego lub w Aplikacji przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy, składając KOMEX oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez KOMEX druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta lub osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1, oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: [email protected]. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: KOMEX S.A., ul. Bysławska 82, 04- 993 Warszawa, przy czym oświadczenie przesłane na adres zwrotu Produktów, wskazany w ust. 10, również uznane będzie za skutecznie doręczone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta / osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1, lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru (Produktu), partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. KOMEX ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub tej osobie wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. KOMEX dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, chyba że Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami.

6. KOMEX może w ramach Promocji lub szczególnej oferty, na warunkach określonych w odrębnym regulaminie, zaoferować Konsumentowi lub osobie, o której mowa w ust. 1, odbiór zwracanych Produktów przez KOMEX od Konsumenta lub osoby, o której mowa w ust. 1. W pozostałych przypadkach KOMEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub osoby, o której mowa w ust. 1, do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub osobę, o której mowa w ust. 1, dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (paragon lub faktura).

8. Jeżeli Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1, wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KOMEX, KOMEX nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub osobie, o której mowa w ust. 1, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

9. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1, ma obowiązek zwrócić KOMEX zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez KOMEX do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że KOMEX – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi lub osobie, o której mowa w ust. 1, możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres:
MAGAZYN SPEDIMEX, Dział Zwrotów 5.10.15.
Budynek nr 2,
Sosnowiec 1B,
95-010 Stryków

11. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że KOMEX w ramach odrębnych warunków Promocji określonych w regulaminie Promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

12. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. KOMEX zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta lub osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

13. KOMEX może udostępnić Klientowi możliwość dokonania w Punkcie C&C zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w Aplikacji. Informacja o takiej możliwości zostanie każdorazowo zamieszczona w zakładce Zwroty.

14. W przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i który odstąpił od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy Umowa miała dla niego charakter zawodowy, a odstąpienie było możliwe. W braku ziszczenia się tych przesłanek Sprzedawca może nie uwzględnić oświadczenia o odstąpieniu tego Klienta.

XIII. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

c. której przedmiotem świadczenia (Produktami) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XIV. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu koszyk poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK wskazany w pkt II.

2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

XV. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://www.51015kids.eu/regulamin-serwisu oraz w siedzibie spółki KOMEX S.A. w Warszawie, przy ul. Bysławska 82. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf, a także sporządzić jego wydruk. W zakresie Programu Lojalnościowego 5.10.15. stanowiącego część Konta Klienta uzupełnia go Regulamin Programu.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

XVI. Aplikacja mobilna

1. Klient, który chce skorzystać z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji zobowiązany jest w szczególności do pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł.

2. Aplikację można pobrać bezpłatnie na urządzenie mobilne Klienta ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, w szczególności:

a. Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;

b. Google Play/Sklep Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.

3. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 2 powyżej może wiązać się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.

4. W celu korzystania z Aplikacji, Klient powinien:

a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w ramach sklepów, o których mowa w ust. 2 powyżej i zaakceptować je, oraz

b. pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa ust. 2 powyżej, oraz

c. zainstalować Aplikację na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w ust. 2 powyżej.

5. Aplikacja łączy się ze Sklepem Internetowym za pomocą Internetu.

6. Klient musi spełniać Wymagania Techniczne do korzystania z Aplikacji oraz posiadać mobilne urządzenie elektroniczne, typu smartfon/tablet działające w oparciu o jeden z następujących systemów:

a. Android w wersji [9]i wyższej,

b. iOS w wersji [13.0…] i wyższej.

7. Wymagania w przedmiocie wersji systemów operacyjnych, określone w ust. 6 powyżej, stanowią wymagania minimalne. Według najlepszej wiedzy KOMEX, możliwe jest również korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem niższych wersji systemów niż wymienionych w ust. 6 Regulaminu, jednakże jedynie systemy operacyjne w wersjach wskazanych w powyższym punkcie zapewniają prawidłowe działanie Aplikacji.

8. KOMEX dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Aplikacji do danych z serwerów Aplikacji był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia KOMEX do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu.

9. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, KOMEX poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji.

10. Klient w każdym czasie może odinstalować (usunąć) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia.

11. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji, można złożyć zgodnie z postanowieniem pkt IV. ust. 9.

XVII. Rękojmia konsumencka dotycząca usług i treści cyfrowych świadczonych w ramach sklepu internetowego i aplikacji.

1. Przepisy niniejszego rozdziału odnoszą się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Aplikacja stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). KOMEX w ramach Aplikacji świadczy usługi, które – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) – stanowią usługi cyfrowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, rozumiane zgodnie z tą ustawą jako usługi pozwalające Klientowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych Klientów tej usługi;

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

3. Przepisy niniejszego pkt XVI stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących treści i usług cyfrowych.

4 . KOMEX dostarcza Klientowi, treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Umowę zawiera się zarejestrowanie się i założenia Konta Klienta oraz akceptację przez Klienta Regulaminu.

5. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa została udostępniona Klientowi lub pobrana na urządzenie mobilne Klienta, lub gdy Klient lub jego urządzenie mobilne, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub urządzenie mobilne Klienta, uzyskali do niej dostęp.

6. Klient może odstąpić od zawartej umowy, jeżeli KOMEX nie dostarczył mu, pomimo wezwania go do ich dostarczenia, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.

7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a. z oświadczenia KOMEX wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

b. KOMEX i Klient uzgodnili, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a KOMEX nie dostarczył ich w tym terminie.

8. W razie odstąpienia przez Klienta, od umowy postanowienia ust. 16 i 17, stosuje się odpowiednio.

9. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli:

a. ich opis, rodzaj, ilość, jakość, cechy oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji odpowiada zawartej umowie;

b. pozostają przydatne do celu, do którego są potrzebne Klientowi;

c. nadają się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju;

d. posiadają cechy typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez KOMEX, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że KOMEX wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;

e. są zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Klientowi będącemu konsumentem przez KOMEX przed zawarciem umowy,

f. zostały dostarczane z instrukcjami, których Klient może rozsądnie oczekiwać.

10. KOMEX informuje Klienta o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Klientowi.

11. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez KOMEX zgodnie z ust. 10, KOMEX nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli:

a. poinformował Klienta będącego konsumentem o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

b. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez KOMEX.

12. W przypadku gdy treść cyfrowa lub usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Klient może żądać jej doprowadzenia do zgodności z umową. KOMEX jest zobowiązany doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

13. KOMEX może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie ich do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla KOMEX.

14. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnej z umową.

15. Wyłącznie w przypadku:

a. wystąpienia jednej z sytuacji opisanych w ust. 13 i 14. powyżej;

b. gdy KOMEX nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 12;

c. gdy KOMEX nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami wskazanymi w ust. 12. – 14.;

d. gdy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest bardzo istotny;

e. gdy z oświadczenia KOMEX lub innych okoliczności wynika, że KOMEX nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny treści cyfrowej lub usługi cyfrowej albo odstąpieniu od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnej z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

16. Po odstąpieniu od umowy KOMEX nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez KOMEX, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b) dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;

c) zostały połączone przez KOMEX z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

d) zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

17. KOMEX nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Klient z nich faktycznie korzystał.

XVIII. Procedury działania z treściami nielegalnymi lub niedozwolonymi regulaminem

1. W celu zapewnienia wszystkim Klientom możliwości bezpiecznego korzystania z zamieszczania Treści jak i reagowania na Treści, które nie są legalne lub nie są dozwolone Regulaminem, KOMEX poniżej wyjaśnia w szczególności:.

a) zasady publikowania i zgłaszania Treści,

b) stosowane mechanizmy związane z podejmowaniem działań przez KOMEX w stosunku do Treści, w tym wobec zgłoszeń dotyczących Treści,

c) przysługujące zgłaszającym oraz osobom publikującym Treści procedury odwoławcze,

d) zasady współpracy z organami.

2. KOMEX w ramach Sklepu Internetowego i Aplikacji umożliwia Klientom korzystanie z usług pośrednich w rozumieniu DSA w postaci przechowywania i publikowania Treści Klientów poprzez:

a. komentowanie wpisów na blogu KOMEX oraz na grupach w mediach społecznościowych prowadzonych przez KOMEX,

b. zamieszczanie opinii o zakupionych Produktach (funkcja dostępna tylko dla zalogowanych Klientów posiadających Konto Klienta, którzy dokonali zakupu danego Produktu).

3. Powyższe usługi są skierowane do Klientów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W Sklepie Internetowym, Aplikacji oraz w mediach społecznościowych KOMEX zakazane jest zamieszczanie nielegalnych Treści oznaczających informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w szczególności naruszających m.in. prawo do godności ludzkiej, prawo ochrony danych osobowych, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, prawo do ochrony własności, w tym własności intelektualnej (m.in. praw autorskich), prawa dziecka, prawo do niedyskryminacji. Zakazane jest również zamieszczanie Treści niedozwolonych Regulaminem tj. niezgodnych z netykietą i dobrymi obyczajami, oraz treści promocyjnych, reklamowych i marketingowych podmiotów konkurencyjnych wobec KOMEX.

5. Zakazane jest w szczególności:

- propagowanie faszyzmu lub innych totalitarnych ustrojów państwowych lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, płci, orientacji seksualnej, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, jak również znieważanie grup ludności lub poszczególnych ich członków z uwagi na powyższe cechy jak również pochwalanie takiej nienawiści,

- pochwalanie lub podżeganie do terroryzmu, handlu ludźmi lub przestępczości zorganizowanej,

- naruszanie dóbr osobistych osób trzecich,

- naruszanie praw autorskich osób trzecich,

- zamieszanie linków, jak i prowadzenie działań reklamowych, marketingowych / promocyjnych podmiotów konkurencyjnych wobec KOMEX lub w sposób niezgodny z prawem,

- zamieszczanie opinii nie na temat zakupionego Produktu, wprowadzających w błąd lub napisanych za wynagrodzeniem (w ramach funkcjonalności opiniowania zakupionych Produktów),

- prowadzenie lub nawoływanie do jakichkolwiek działań stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami np. prowadzenie działań wprowadzających Klientów w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

- używanie wulgaryzmów.

6. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na publikowaniu w ramach Sklepu Internetowego, Aplikacji oraz w mediach społecznościowych KOMEX Treści nielegalnych i innych niedozwolonych Treści określonych w powyższych ust. 4-5.

7. KOMEX nie prowadzi ogólnego monitoringu Treści.

8. O możliwości występowania nielegalnych lub niedozwolonych Treści KOMEX może dowiadywać się samodzielnie (jednak nie angażując się w prewencyjne moderowanie), jak również poprzez zgłoszenia od osób trzecich lub instytucji. Wszystkie decyzje dotyczące nielegalnych lub niedozwolonych Treści są podejmowane po otrzymaniu stosownych niezbędnych informacji, z należytą starannością, z poszanowaniem prawa do wolności wypowiedzi i przez osoby posiadające odpowiednie kompetencję w tej materii. Decyzje nie są podejmowane w sposób automatyczny.

9. Wszystkie osoby odwiedzjące Sklep Internetowy lub Aplikację mają możliwość zgłaszania nielegalnych lub niedozwolonych Treści do KOMEX w celu ich weryfikacji. Takiego zgłoszenia można dokonać poprzez:

a. wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] (Punkt Kontaktowy),

b. wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym (https://www.51015kids.eu/contact) i w Aplikacji.

10. Zgłoszenie nielegalnych lub niedozwolonych Treści musi zawierać wszystkie poniższe elementy:

a. wyjaśnienie powodów, dlaczego zgłaszający uważa Treści za nielegalne lub niezgodne z Regulaminem,

b. dokładną lokalizację elektroniczną treści, np. adres URL i ewentualnie dodatkowe informacje do identyfikacji Treści,

c. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego (z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE),

d. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

11. KOMEX przesyła bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, jeśli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego.

12. KOMEX może wezwać zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia, jeśli jest ono niekompletne lub błędne (np. nie zawiera wszystkich elementów wskazanych jako obowiązkowe powyżej lub wymaga dodatkowych dowodów / wyjaśnień). W przypadku gdy zgłaszający nie poprawi lub nie uzupełni zgłoszenia w ciągu 14 dni od takiego wezwania, zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.

13. Zależnie od wagi naruszenia, KOMEX może stosować następujące ograniczenia nałożone w związku z udostępnianiem nielegalnych lub niedozwolonych Regulaminem Treści:

a. ograniczenia w zakresie widoczności określonych Treści, w tym usuwanie Treści, uniemożliwianie dostępu do Treści lub depozycjonowanie Treści;

b. zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych;

c. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;

d. zawieszenie lub zamknięcie Konta Klienta.

14. W przypadku stwierdzenia istnienia nielegalnych lub niedozwolonych Treści, KOMEX podejmie niezwłoczne działania w celu ich usunięcia lub zablokowania dostępu do nich. KOMEX może również uznać, że Treści nie naruszają Regulaminu. O podjętej decyzji wraz z jej uzasadnieniem KOMEX informuje zgłaszającego bez zbędnej zwłoki na podany w zgłoszeniu adres e-mail. W sytuacji zablokowania lub usunięcia Treści, bądź podjęcia innych działań wobec osoby je zamieszczającej określonych w ustępie powyżej, KOMEX niezwłocznie informuje osobę, która je zamieściła, dostarczając uzasadnienie swojej decyzji (o ile KOMEX posiada elektroniczne dane kontaktowe takiej osoby).

15. Zarówno osoba zgłaszająca Treści, jak i osoba, która je zamieściła mogą odwołać się od decyzji KOMEX w terminie 30 dni. W tym celu należy złożyć odwołanie poprzez:

a. wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] (Punkt Kontaktowy)

b. wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym (https://www.51015kids.eu/contact) i w Aplikacji.

16. Odwołanie powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienie powodów, dlaczego odwołujący się uważa decyzję KOMEX za błędną, oraz dane kontaktowe odwołującego się (imię, nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail).

17. KOMEX niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odwołania na podany adres e-mail oraz ustosunkuje się do niego w terminie 14 dni.

18. W sytuacji, gdy KOMEX otrzyma jakiekolwiek informacje wskazujące na możliwość, że doszło, dochodzi lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osób, niezwłocznie informuje o swoich podejrzeniach organy ścigania lub sądownictwa odpowiedniego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich, przekazując jednocześnie wszystkie dostępne informacje na ten temat. Ponadto, w sytuacji, gdy organy ścigania lub władze publiczne zażądają od KOMEX udostępnienia danych Klienta, zwłaszcza w kontekście trwających postępowań cywilnych lub karnych, KOMEX jest zobowiązana dostarczyć wymagane informacje. Najpóźniej w chwili podejmowania działań w odpowiedzi na otrzymany nakaz, lub, w przypadkach określonych przez organ wydający nakaz, w wyznaczonym momencie, KOMEX informuje Klienta lub inną osobę będącą odbiorcą jego usług o otrzymanym nakazie oraz o działaniach, które zostały podjęte w odpowiedzi na ten nakaz.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Umowa Sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 20.04.2024 r.

3. KOMEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez KOMEX wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a KOMEX;

b. konieczność dostosowania działalności KOMEX do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności KOMEX organu administracji publicznej lub
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności KOMEX wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a KOMEX;

c. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych przez KOMEX spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez KOMEX Usług Elektronicznych, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez KOMEX dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie KOMEX lub zmiana innych danych identyfikacyjnych KOMEX określonych w Regulaminie;

f. zmiana formy prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez KOMEX;

g. wystąpienie nieścisłości bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu, które wymagają doprecyzowania jego treści.

4. KOMEX poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i KOMEX Umów Sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, KOMEX udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail lub SMS.

7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu Internetowego i Aplikacji Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy KOMEX a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem lub niebędącym osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KOMEX.

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ochrony przyznanej im na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy KOMEX a Konsumentem lub osobą zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.51015kids.eu/regulamin-serwisu gdzie Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

10. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności KOMEX.

XX. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a KOMEX może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział KOMEX w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania KOMEX do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, KOMEX każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli KOMEX nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a KOMEX.

3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez KOMEX.

4. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl).

6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

XXI. Faktury elektroniczne

1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie (przesyłanie) przez KOMEX faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiada Klient.

2. Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).

3. Wycofanie zgody oznacza brak akceptacji Regulaminu i tym samym brak możliwości skorzystania z usług KOMEX.

4. KOMEX wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.


Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

POBIERZ WERSJĘ PDF FORMULARZA

UWAGA! – Prosimy o staranność przy odsyłaniu Produktu w celu uniknięcia omyłkowego przekazania wraz z odsyłanym Produktem innych przedmiotów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat:
MAGAZYN SPEDIMEX – Dział Zwrotów 5.10.15.
Budynek nr 2
Sosnowiec 1B
95-010 Stryków

- Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów* umowy dostawy następujących towarów* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów* o świadczenie następującej usługi*

Data zawarcia umowy*/odbioru*

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Aktualnie obowiązujący regulamin serwisu od dnia 20.03.2024r. w formie pliku znajdziesz tutaj.

Poprzednie obowiązujące regulaminy serwisu dostępne są tutaj.